Procederen namens de VvE in 5 stappen

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Elke VvE krijgt er weleens mee te maken, de keuze om een rechtszaak te starten. Zo kan het bestuur constateren dat bepaalde eigenaars of huurders de VvE regelgeving overtreden waarvoor juridische stappen zijn vereist. Ook kan het bestuur voornemens zijn om bijvoorbeeld achterstallige VvE bijdragen bij eigenaars te incasseren. Flinck Advocaten over het procederen namens de VvE in 5 stappen.

1. Waarschuwing

Voor het beëindigen van een geschil met een eigenaar, zal het bestuur eerst die eigenaar moeten waarschuwen. In deze brief dient de eigenaar  te worden gewezen op de overtreding of niet-nakoming van de betreffende VvE-regelgeving. Volgens meerdere modelreglementen dient deze brief bij wege van aangetekende post te worden verzonden.

2. Sommatiebrief (aanmaning)

Hoewel sommige modelreglementen één schriftelijke waarschuwing voorschrijven, kan een sommatiebrief na de eerste herinnering verstandig zijn voordat er rechtsmaatregelen worden genomen. Doorgaans wordt met deze  aanmaning  een laatste (redelijke) termijn van 14 dagen gegeven om de onrechtmatige toestand op te heffen of om een (betalings)verplichting na te komen.
In deze brief kunnen meerdere aankondigingen worden gedaan. Bijvoorbeeld dat indien de eigenaar geen gehoor aan de sommatie geeft, het bestuur van de VvE de vordering “uit handen zal geven“, en dat er bijvoorbeeld een advocaat wordt ingeschakeld. Ook kan worden aangekondigd dat de VvE bij nadere stappen aanspraak maakt op additionele kosten. Hieronder begrepen de (buiten)gerechtelijke kosten en rente. In de sommatiebrief kan de VvE ook aankondigen voornemens te zijn om de eigenaar het gebruik van het appartement te ontzeggen. Ontzegging kan in theorie al plaatsvinden bij het schenden van betalingsverplichtingen. Voor ontzegging geldt overigens wel een aparte (vergader)procedure.

3. Organiseer een ledenvergadering 

Op een ledenvergadering kan de situatie worden besproken dat een eigenaar de VvE-regelgeving overtreedt en welke consequenties dat heeft voor de VvE. In de notulen kan worden vastgelegd welke pogingen het bestuur heeft ondernomen om de overtreding op te heffen, en welke nadere maatregelen door de Vergadering worden gewenst. Zo kan de Vergadering besluiten dat een rechtszaak wordt gestart, en/of de eigenaar een boete krijgt opgelegd en/of de eigenaar het gebruik van zijn privé gedeelte wordt ontzegt (en die procedure wordt ingezet). Indien tot rechtsmaatregelen of sancties door de Vergadering wordt besloten, dan kan die eigenaar hierin berusten. Is hij het met dat besluit niet eens, dan ligt het op zijn weg om dit besluit door de rechter te laten vernietigen, en uiterlijk binnen één (1) maand.

4. Procesvolmacht

Indien de Vergadering besluit een gerechtelijke procedure te starten, dan zal het bestuur zijn procesbevoegdheid moeten nagaan. Een bestuur kan namelijk niet zomaar namens de VvE een procedure starten of een opdracht aan een advocaat daartoe verlenen. Per VvE verschillen de voorwaarden hiervoor. Zie verder de  VvE Procesvolmacht.

5. Procederen namens de VvE

Als na de buitengerechtelijke procedure blijkt dat een rechtszaak de enige mogelijkheid is om de eigenaar de overtreding te laten opheffen, dan zal er bijvoorbeeld een dagvaarding moeten worden opgesteld. Het kan verstandig zijn om een jurist hierbij te betrekken. Het is ook aan te bevelen om de kosten van een rechtszaak en het beoogde resultaat tegen elkaar af te wegen. In de procedure kan de rechter in het voordeel van een VvE vonnis wijzen. Met dit vonnis (“titel”) kan er worden geëxecuteerd. Ook hiervoor is het aan te bevelen een advocaat of een deurwaarder te raadplegen.

Meer informatie over het procederen namens de VvE?

Mocht u vragen hebben over het procederen namens de VvE, dan kunt u contact opnemen met een VvE-recht advocaat van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]