Aansprakelijkheid van een accountant

Geplaatst door: Willem van Agt

Veel ondernemingen hebben hun financiën uitbesteed. Bijvoorbeeld aan een boekhouder of een accountant. Voor grotere ondernemingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen is een accountantscontrole zelfs verplicht. Helaas gaat het bij deze dienstverlening geregeld fout. In een dergelijk geval kan een accountant aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg daarvan.

Goed opdrachtnemer

Met een accountant wordt een overeenkomst van opdracht gesloten. Dit is geregeld in artikel 7:400 BW e.v. Bij zo’n overeenkomst is een opdrachtnemer verplicht bij zijn werkzaamheden de zorgvuldigheid van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. De zogeheten zorgplicht. Voldoet een opdrachtnemer daar niet aan, dan is er in beginsel sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de opdrachtovereenkomst. Die tekortkoming kan recht geven op schadevergoeding.

Zorgplicht accountant

De zorgplicht van een accountant is in de wet niet verder uitgewerkt. Wel in de rechtspraak. De zorgplicht is samen te vatten dat de accountant bij de uitvoering van zijn opdracht de zorgvuldigheid in acht moet nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Hoe dat wordt ingevuld is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij zal ook moeten worden onderzocht of en in hoeverre in nationale of Europese regelgeving neergelegde (dwingende) voorschriften omtrent de vervulling van die taak zijn nageleefd.

Alle omstandigheden van het geval kunnen meewegen. De aard van de geschonden norm en de ernst van een geconstateerde schending daarvan. De door de accountant wel getroffen maatregelen of verschafte informatie. De mate waarin het gevaar van schade voor de accountant redelijkerwijs voorzienbaar was. Of de accountant voldoende (controle)maatregelen heeft genomen. En voldoende waarschuwingen zijn gegeven die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van de accountant konden worden gevergd ter voorkoming van schade.

Bekende voorbeelden van accountants die in strijd met de zorgplicht handelen:
– Fouten in het opstellen van de jaarrekening,
– Foutieve belastingaangifte,
– Onvoldoende controle van gegevens bij een overname of fusie,
– Fouten in een due diligence onderzoek,
– Onjuiste informatieverstrekking,
– Het niet opnemen van een voorziening voor een (latende) vordering.

Aansprakelijkheid jegens derden

Een accountant kan ook aansprakelijk zijn tegenover derden. Dus niet de opdrachtgevers van de accountant. In het maatschappelijk verkeer mogen derden verwachten dat de informatie zoals deze door openbaarmaking van de jaarrekening en een goedkeurende verklaring naar buiten komt correct is. En in overeenstemming is met de normen en standaarden die in deze beroepsgroep algemeen worden aanvaard. Ook derden moeten namelijk hun gedrag kunnen afstemmen op die informatie. Bij het nemen of handhaven van hun (financiële) beslissingen moeten derden kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is. Juiste taakuitoefening door de accountant dient dus een publiek belang.

Verweer tegen aansprakelijkstelling

Als accountant hebt u op grond van de polisvoorwaarden van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering in nagenoeg alle gevallen elke aansprakelijkstelling direct te melden. Zelf aansprakelijkheid erkennen kan leiden tot het vervallen van het recht op uitkering onder de verzekering. Dat dient u als accountant dus na te laten. De (advocaat)kosten voor het voeren van verweer vallen onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en u hebt vrije advocaatkeuze. Het is dan ook verstandig als accountant om u deugdelijk te laten bijstaan in een aansprakelijkheidsprocedure.

Advocaat aansprakelijkheid accountant

Wilt u meer informatie over de aansprakelijkheid van een accountant? Of wilt u als accountant overleggen over een ontvangen aansprakelijkstelling? Of wilt u als accountant verweer voeren in een gerechtelijke procedure? Neem dan contact op te nemen met Willem van Agt van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].