​​Buitengerechtelijke incassokosten

Geplaatst door: Willem van Agt

Als schuldeiser word je geconfronteerd met het frustrerende scenario waarin een debiteur zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Om betaling af te dwingen ben je gedwongen kosten te maken. Bijvoorbeeld voor aanmaningen, het verzamelen van informatie en andere incassohandelingen. Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om deze buitengerechtelijke incassokosten ook te verhalen op de schuldenaar.

De wet

Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die een schuldeiser maakt om zijn vordering voldaan te krijgen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Het algemene uitgangspunt voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten volgt uit artikel 6:96 BW. Daarin is een dubbele redelijkheidstoets opgenomen: 1) De schuldeiser moet in redelijkheid overgegaan zijn tot het maken van de kosten en 2) de hoogte van de kosten is redelijk. Dit is een open norm. Daarom is op 1 juli 2012 een nieuwe wet in werking getreden met het bijbehorende besluit BIK om die norm in te vullen.

Besluit BIK

Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: de BIK) is een besluit dat de norm in artikel 6:96 BW verduidelijkt. De BIK geldt voor een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom. Daarnaast is het van toepassing op verbintenissen die strekken tot vergoeding van schade. Deze vergoeding moet dan wel voortvloeien uit een vaststellingsovereenkomst. Het mag ook een vervangende schadevergoeding betreffen die gebaseerd is op een verbintenis tot betaling van een geldsom. Verder is de BIK alleen van toepassing op geschillen waarin de schuldenaar op of na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt.

Staffel

De BIK bevat een Staffel die aangeeft hoeveel incassokosten op de schuldenaar mogen worden verhaald. De te vergoeden kosten worden gerelateerd aan de hoogte van de hoofdsom. Er is in dit degressieve model een vastgesteld minimum van € 40 euro en een maximum van € 6.775 euro. NB: indien de schuldeiser meerdere vorderingen heeft op de schuldenaar, dient deze de vorderingen in één aanmaning op te nemen. Daarbij worden voor de berekening van de vergoeding de hoofdsommen bij elkaar opgeteld.

Hoofdsom

Consumenten

Hiervan kan niet worden afgeweken ten nadele van een schuldenaar die consument is. Daarnaast geldt er voor een consument-schuldenaar extra vereisten. De schuldeiser moet een ‘veertiendagenbrief’ sturen naar de consument. In deze brief wordt aan de consument veertien dagen de tijd gegeven alsnog te betalen, voordat incassokosten zijn verschuldigd. De Hoge Raad heeft bepaald dat de schuldenaar daadwerkelijk veertien dagen de tijd moet krijgen om na ontvangst van de brief het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat er incassokosten in rekening worden gebracht. Dit betekent dat er door de schuldeiser een juiste termijn (veertien dagen of meer na ontvangst) in de brief moet worden opgenomen. Daarin moet de schuldeiser goed aangeven dat er bij het uitblijven van een betaling incassokosten in rekening worden gebracht. De hoogte daarvan moet in de brief worden gespecificeerd. Alleen als de schuldenaar voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, is de consument-schuldenaar incassokosten verschuldigd.

Ondernemers en bedrijven

Voor een rechtsverhouding waarbij er geen sprake is van een consument (de zogenoemde B2B-relatie), is de BIK van regelend recht. Dat betekent dat partijen -vooraf- zelf afspraken mogen maken over de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kunnen dan hoger uitvallen. Bij hoger bedongen incassobedragen staat het de rechter vrij om de vergoeding te matigen tot een bedrag conform de staffel van de BIK. Dat kan indien niet met succes wordt gesteld dat de kosten daadwerkelijk hoger uitvielen.

Procederen

Let op, wanneer er eenmaal geprocedeerd wordt bij de rechter, komt er een proceskostenveroordeling bij. Dit staat los van de buitengerechtelijke incassokosten in de zin van artikel 6:96 BW.

Heeft u vragen over een gerechtelijke procedure? Wilt u weten welke mogelijkheden u hebt om verweer te voeren? Of heeft u andere vragen van procesrechtelijke aard? Neemt u dan gerust contact op met Willem van Agt van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].