De authentieke akte

Geplaatst door: Willem van Agt

Een authentieke akte wordt gedefinieerd als een akte in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren. Bijvoorbeeld notarissen en rechters. Als authentieke akte wordt ook beschouwd de akte, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, maar waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt. Dit volgt uit artikel 156 lid 2 Rv. Een toelichting op wat een authentieke akte is. En welk nuttig middel dit kan opleveren.

Authentieke akte rechter

Een vonnis, beschikking of arrest van een rechter levert een authentieke akte op. Dit is wellicht het meest bekende voorbeeld. Kort gezegd volgt dit na een gerechtelijke procedure en dus in principe een conflictsituatie. Lossen partijen het in een procedure op, dan wordt de schikking in een proces-verbaal vastgelegd. Ook een proces-verbaal levert een authentieke akte op.

Authentieke akte notaris

Koopaktes, leveringsaktes, testamenten, hypotheekaktes. Maar ook notarieel vastgelegde geldleningen zonder hypotheekrecht. Allemaal authentieke aktes. Is er geen sprake van een conflictsituatie of hebben partijen onderling afspraken gemaakt, dan is dit een sterk middel. Partijen kunnen hun afspraken zelfstandig vastleggen, met dwingende bewijskracht en direct een executoriale titel.

Dwingend bewijs

Een authentieke akte levert op grond van artikel 157 Rv., namelijk tussen de partijen bij die akte dwingend bewijs op. Dit betekent dat het niet genegeerd kan worden. Er staat wel tegenbewijs open van de inhoud van een authentieke akte. Onder partijen bij de akte wordt ook verstaan rechtsverkrijgers onder bijzondere of algemene titel. Hetgeen in de akte staat, zal dus in principe te gelden hebben tussen partijen.

Executoriale titel

Een authentieke akte levert ook een executoriale titel op. Van een notariële authentieke akte dient nog wel de grosse te worden opgevraagd voordat deze kan worden geëxecuteerd. Maar dat is een snelle handeling. Op grond van artikel 430 Rv kunnen de grossen van in Nederland verleden authentieke akten (direct) ten uitvoer worden gelegd. Een partij kan dus direct overgaan tot executie.

In de praktijk

Om te voorkomen dat u na een conflict eerst naar de rechter moet om te kunnen executeren, kunnen vooraf afspraken worden vastgelegd in een notariële authentieke akte. De notariële authentieke akte is bijvoorbeeld een goed middel om een geldlening te verhalen. Voor zover dat niet is gezekerd met een hypotheekrecht. De inhoud van de geldlening zelf levert dwingend bewijs op en er kunnen direct executiemaatregelen worden getroffen bij wanbetaling.

Executie op basis van een notariële akte is echter alleen mogelijk als daarin een voldoende bepaalde voor executie vatbare verplichting is opgenomen. Zelfs een ontruimingsverplichting van een huurwoning kan worden vastgelegd in een notariële authentieke akte. Mits het voldoende concreet is vast te stellen welke partij wat heeft te ontruimen en op welk moment.

Vragen over de authentieke akte?

Heeft u vragen over een authentieke akte? Wilt u weten welke mogelijkheden u hebt om executie te voorkomen? Of wilt u meer weten over de dwingende bewijskracht of tegenbewijs? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].