Procesvolmacht binnen de VvE: eenmalig of doorlopend

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Indien eigenaars hun periodieke VvE bijdragen of verbeurde boetes niet betalen, kan een rechtszaak een laatste poging van de VvE zijn om te incasseren. Rechtsmaatregelen kunnen ook noodzakelijk zijn indien een overtreding van het splitsingsreglement moet worden opgeheven. Individuele eigenaars kunnen hiervoor een rechtszaak starten, maar de VvE als vereniging kan dat ook doen. Om namens de VvE te procederen moet het bestuur daartoe worden gevolmachtigd. Flinck Advocaten over de procesvolmacht binnen de VvE.

Algemeen

Een bestuur kan niet zomaar namens zijn VvE een procedure starten of een opdracht aan een advocaat daartoe verstrekken. Daarvoor dient het bestuur door de Vergadering van de VvE te worden gemachtigd. Deze VvE procesvolmachten kunnen in twee (2) categorieën worden onderverdeeld: de doorlopende of een eenmalige VvE procesvolmacht.
Een doorlopende VvE procesvolmacht volgt doorgaans uit het splitsingsreglement of een huishoudelijk reglement. Bij dit besluit zal nauwkeurig zijn aangegeven voor welke geschillen het bestuur bevoegd is om rechtsmaatregelen te nemen. Indien er geen doorlopende VvE procesvolmacht bestaat voor een bepaald geschil, dan zal het bestuur telkens door de Vergadering moeten worden gemachtigd op juridische stappen te nemen.
Het bestuur behoeft overigens doorgaans geen machtiging om in een geding verweer te voeren en om conservatoire maatregelen te nemen.

Ontvankelijkheid

Indien een vereiste VvE procesvolmacht aan het bestuur is gegeven en er wordt vervolgens namens de VvE een procedure gestart, dan is het aan te bevelen om in een processtuk te wijzen op de VvE procesvolmacht. Een kopie van dit vergaderbesluit kan als productie worden overgelegd.
Mocht de rechter niet worden geïnformeerd over de VvE procesvolmacht van het bestuur, dan kan de VvE in de procedure niet-ontvankelijk worden verklaard door de rechter. Kort gezegd eindigt dan de rechtszaak zonder dat de eis van de VvE wordt toegewezen.
Tot slot volgen hieronder voorbeelden van de eenmalige en de doorlopende VvE procesvolmacht.

Eenmalige VvE procesvolmacht (voorbeeld)

Een eenmalige VvE procesvolmacht kan noodzakelijk zijn bij specifieke overtredingen en kan incidenteel door de Vergadering worden gegeven. Hieronder een voorbeeldtekst voor zo’n besluit:

Besluit tot rechtsmaatregelen tegen [beschrijf kort de overtreding]
De Vergadering van Eigenaars machtigt het bestuur om maatregelen te nemen welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement jegens de appartementsgerechtigde en/of diens huurder(s) die in strijd met het reglement [beschrijf de feitelijke overtreding].
Het bestuur wordt gemachtigd om naar zijn/haar oordeel al hetgeen te doen hij/zij nodig nodig acht, voorts om namens de Vereniging van Eigenaars in rechte te verschijnen (in alle instanties) en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder de inschakeling van een door het bestuur aan te wijzen advocaat alsmede het verstrekken van inlichtingen en het beproeven en het zo nodig tot stand brengen van een minnelijke regeling.
De kosten voor deze (gerechtelijke) procedure worden betaald door de Vereniging van Eigenaars en worden zoveel mogelijk op de overtreder verhaald.”

Doorlopende VvE procesvolmacht (voorbeeld)

Voor bepaalde procedures kan een doorlopende VvE procesvolmacht van kracht zijn. Bijvoorbeeld voor de incasso van achterstallige VvE bijdragen en/of verbeurde boetes. Deze VvE procesvolmacht kan volgen uit het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement.
Bestaat er geen doorlopende VvE procesvolmacht, dan zal de Vergadering tot een doorlopende VvE procesvolmacht kunnen besluiten indien het splitsingsreglement dat toestaat. Hieronder volgt een voorbeeldtekst voor in de notulen of huishoudelijk reglement.

Doorlopende machtiging voor incasso maatregelen
Conform artikel
[-]Modelreglement machtigt de vergadering – doorlopend – het bestuur om na verzending van één waarschuwingsbrief, zoals bedoeld in artikel [-]Modelreglement, vorderingen uit hoofde van [invullen: de verschuldigde VvE bijdrage/ of door het bestuur opgelegde boetes] ter incasso aan een door het bestuur aan te wijzen advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau over te dragen en die buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen en boetes te zetten, die het bestuur naar zijn oordeel nodig acht, voorts om namens de VvE in rechte te verschijnen en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder het verstrekken van inlichtingen en het beproeven en het zo nodig tot stand brengen van een minnelijke regeling.
De kosten voor deze (gerechtelijke) procedure worden betaald door de Vereniging van Eigenaars en worden zoveel mogelijk op de overtreder verhaald.”

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de (doorlopende) VvE procesvolmacht, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]