Executie na een vonnis

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Een schuldenaar kan door een rechter worden veroordeeld tot betaling van een schuld. Dit kan volgen uit zijn vonnis. Dit vonnis kan dan door de schuldeiser ten uitvoer worden gelegd als de schuldenaar alsnog nalaat om te betalen. Flinck Advocaten over deze executie na een vonnis.

Het vonnis

Een rechtszaak kan eindigen met een vonnis van de rechter. Een vonnis eindigt met een “dictum”. Dat is het laatste deel van het vonnis met daarin de beslissing van de rechter. In het dictum kan de rechter een veroordeling opnemen die hij “uitvoerbaar bij voorraad” verklaart. “Uitvoerbaar bij voorraad” houdt in dat een veroordeling ten uitvoer kan worden gelegd. Dat geldt ook indien de schuldenaar tegen dit vonnis in hoger beroep gaat.

De executoriale titel

Een (uitvoerbaar) vonnis wordt ook wel aangeduid als een executoriale titel. Een beschikking van een rechter kan bijvoorbeeld ook een executoriale titel zijn. Aan het hoofd van deze documenten staan dan de woorden ‘In naam des Konings’. Zonder dit “waarmerk is” geen sprake van een executoriale titel. Alleen met een executoriale titel kan een deurwaarder maatregelen nemen en tot executie overgaan.

De laatste betalingsmogelijkheid

Met een executoriale titel in de hand kan een deurwaarder een vonnis ten uitvoer leggen. Hieraan voorafgaand krijgt schuldenaar nog één keer de mogelijkheid om te betalen. De deurwaarder zal namelijk het vonnis betekenen met een bevel tot betaling. Hierbij wordt een (laatste) betalingstermijn van twee dagen gegeven. Na het verstrijken van die termijn vangt de executie aan.

De executie

Indien niet binnen de beveltermijn wordt betaald, kan de schuldeiser executiemaatregelen nemen. Er kan dan executoriaal beslag worden gelegd op de eigendommen van de schuldenaar. Zoals op goederen, aandelen, de bankrekening of de woning van de schuldenaar. Na het leggen van executoriaal beslag kan de executieverkoop aanvangen. Een woning zal bijvoorbeeld openbaar worden geveild. Met deze opbrengsten krijgt de schuldeiser alsnog betaald.

Is het stoppen van executie mogelijk?

Executie kan worden gestopt indien sprake is van misbruik van executiebevoegdheid. Hiervan kan sprake zijn als de schuldeiser tot executie overgaat terwijl:

  • het vonnis of de beschikking berust op een juridische of feitelijke misslag;
  • na het vonnis zich feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen waardoor een noodtoestand aan de zijde van de schuldenaar zal ontstaan door de executie;
  • de schuldeiser zich gedurende de rechtszaak schuldig heeft gemaakt aan bedrog (bijvoorbeeld door de waarheid te verdoezelen);
  • de schuldenaar hoger beroep heeft ingesteld én bij de schuldeiser een in redelijkheid te respecteren belang voor de executie ontbreekt in vergelijking met de belangen van de schuldenaar die door executie zullen worden geschaad.

Executie kort geding

Als misbruik van executiebevoegdheid zich voordoet, dan kan een kortgedingprocedure worden gestart om de executie te stoppen. In deze procedure kan een vordering tot staking of schorsing van de executie worden ingesteld.

Meer informatie?

Wilt u een vonnis ten uitvoer laten leggen of wordt u geconfronteerd met executie na een vonnis, aarzel dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]