VvE bijdrage

Geplaatst door: Flinck Advocaten

De VvE bijdrage is de vergoeding die iedere eigenaar aan de VvE periodiek dient te betalen. Deze servicekosten voor appartementseigenaren komen ten goede van bijvoorbeeld de verenigingskosten en onderhoudskosten. Flinck advocaten over het vaststellen, aanzuiveren en geschillen van een VvE bijdrage.

Uitgangspunt VvE bijdrage: gelijke aandelen

Artikel 5:113 BW geeft dat iedere eigenaar is gehouden bij te dragen aan de kosten en schulden van de VvE. Uit deze wettelijke bepaling volgt de verplichte betaling van de VvE bijdrage. De wet gaat uit van een “gelijke” VvE bijdrage voor iedere eigenaar. De aandelen die door splitsing van een gebouw ontstaan, worden namelijk geacht in beginsel gelijk te zijn.

In de akte van splitsing kan echter een andere verhouding worden vastgelegd. Appartementen binnen een gebouw verschillen immers vaak in woonoppervlak en hebben wel of geen balkon, dakterras, tuin, berging en/of garage. In lijn daarmee worden breukdelen aan de verschillende appartementsrechten toegekend. Die breukdelen staan in de akte van splitsing. Eigenaars zullen doorgaans pro rata hun breukdeel een VvE bijdrage betalen.

Vaststellen van de VvE bijdrage: het voorschot

Binnen een VvE wordt jaarlijks de begroting vastgesteld door de Vergadering. Hieruit volgt het (totaal)bedrag dat de eigenaars gezamenlijk gaan betalen om de begroting rond te krijgen. Dit bedrag wordt vastgesteld bij wijze van een voorschot. Dit voorschot wordt verdeeld onder de eigenaars. Op deze ledenvergadering wordt dan ook de individuele VvE bijdrage vastgesteld.

Na vaststelling van de VvE bijdrage zijn de leden van een VvE doorgaans verplicht om vanaf de eerste maand van het nieuwe boekjaar maandelijks één/twaalfde van hun voorschotbijdrage te voldoen. Dit voorschot kan ook per kwartaal zijn verschuldigd indien de Vergadering daartoe heeft besloten.

Aanzuiveren VvE bijdrage

Binnen een VvE wordt jaarlijks de jaarrekening door het bestuur opgesteld en door de Vergadering goedgekeurd. Uit de jaarrekening volgt de definitieve VvE bijdrage. Indien blijkt dat de definitieve VvE bijdragen de reeds betaalde voorschotten te boven gaan, dan is er een tekort die de eigenaars moeten aanzuiveren. Uit het modelreglement 2006 volgt dat dit tekort binnen één (1) maand na de vaststelling van de jaarrekening moet zijn aangezuiverd. Tenzij de Vergadering anders besluit, zal een eigenaar derhalve op het tekort van de VvE – conform zijn breukdeel – moeten bijstorten binnen een korte termijn.

Het kan voorkomen dat één (1) eigenaar verzuimt zijn definitieve VvE bijdrage te voldoen. Dan bepaalt bijvoorbeeld het modelreglement 2006 dat deze schuld na zes (6) wordt omgeslagen over de andere eigenaars. Dit overigens ongeacht de maatregelen die jegens die eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd het verhaalsrecht van de andere eigenaars jegens die eigenaar.

Bijstorten

Een andere vorm van bijstorting kan aan de orde zijn in geval van een eenmalige, omvangrijke investering. Indien de Vergadering tot bijvoorbeeld groot onderhoud besluit, dan is iedere eigenaar hieraan gebonden. Het modelreglement 2006 bepaalt in dat kader:

Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de besluiten van de vergadering, voor zover dit redelijkerwijze van hem verlangd kan worden.”

Kortom, iedere eigenaar dient in beginsel conform zijn breukdeel te betalen nadat de Vergadering met een dergelijk besluit heeft ingestemd.

Geschillen over de VvE bijdrage of de bijstorting

Mogelijk is een eigenaar het niet eens met (de hoogte van) de VvE bijdrage of een verlangde bijstorting. Zo kan het vastgestelde aandeel daarin niet conform zijn breukdeel zijn. Dit vergaderbesluit kan dan nietig zijn. Uit het toepasselijke art. 2:14 BW volgt namelijk dat een besluit nietig is bij een fundamenteel totstandkomingsgebrek of als de inhoud/ strekking van een besluit “in strijd is met de wet of de statuten” is (lees: het breukdeel in de akte van splitsing).

Een onwenselijk besluit over de VvE bijdrage of de bijstorting kan nietig zijn, maar kan door bepaalde omstandigheden ook vernietigbaar zijn. Hiervan kan sprake zijn indien het besluit in strijd is met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Onredelijk kan bijvoorbeeld zijn een bijstorting voor eenmalig onderhoud terwijl dat onderhoud niet noodzakelijk is. Een verlangde aanzuivering kan onredelijk zijn indien de jaarrekening ten onrechte is goedgekeurd. Deze vergaderbesluiten kunnen dan worden vernietigd. Daartoe dient binnen één (1) maand na het besluit een verzoekschrift bij de rechtbank te worden ingediend.

Omgekeerd kan de situatie zich voordoen dat niet een eigenaar, maar het bestuur een besluit wenst aan te tasten. Dit kan het geval zijn als de Vergadering tegen een begroting stemt (waaruit de VvE bijdrage volgt), tegen beoogde onderhoudswerkzaamheden stemt (waaruit een bijstorting kan volgen) of tegen de jaarrekening stemt (waaruit de aanzuivering kan volgen). Deze (negatieve) besluiten kwalificeren ook als vergaderbesluiten waarvan vernietiging kan worden verzocht.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over de VvE bijdrage, dan kunt u contact opnemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]