Go to Top

Executie na een vonnis

SchadestaatprocedureEen schuldenaar kan door een rechter worden veroordeeld tot betaling van een schuld. Het vonnis kan dan door de schuldeiser ten uitvoer worden gelegd. Executiemaatregelen zijn mogelijk zoals de openbare verkoop van eigendommen van de schuldenaar. Voor deze executie kan executoriaal beslag worden gelegd op goederenaandelen, de bankrekening of het salaris van de schuldenaar. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over de executie na een vonnis.

Het vonnis en de executoriale titel

Een vonnis eindigt met een “dictum” met daarin de beslissing van de rechter. In het dictum kan de rechter een veroordeling opnemen die hij “uitvoerbaar bij voorraad” verklaart. “Uitvoerbaar bij voorraad” houdt in dat een veroordeling ten uitvoer kan worden gelegd ondanks dat de schuldenaar tegen dit vonnis in hoger beroep kan. Er kunnen dan ook executiemaatregelen worden genomen.

Executiemaatregelen zijn uitsluitend mogelijk als de gerechtsdeurwaarder beschikt over een “executoriale titel”. Een “executoriale titel” is doorgaans een vonnis of een beschikking van de rechter met aan het hoofd van dit document de woorden ‘In naam des Konings’ (artikel 430 Rv.). Zonder dit “waarmerk” is geen sprake van een executoriale titel en kan er (nog) geen executie na een vonnis plaatsvinden.

Laatste betalingsmogelijkheid vóór de executie na een vonnis

Met een executoriale titel in de hand kan een gerechtsdeurwaarder een vonnis ten uitvoer leggen. Doorgaans krijgt de schuldenaar nog één keer de mogelijkheid om uitvoering aan het vonnis te geven. De gerechtsdeurwaarder zal namelijk eerst het vonnis “betekenen” met een beveltermijn voor betaling. Voor het leggen van een executoriaal beslag op roerende zaken geldt bijvoorbeeld een (laatste) betalingstermijn van twee dagen (artikel 439 Rv.).

Is het voorkomen van executie na een vonnis mogelijk?

Indien niet binnen de beveltermijn wordt betaald, kan een schuldeiser executiemaatregelen nemen. Dan is het zeer lastig om de executie nog te voorkomen. Dit is mogelijk indien sprake is van misbruik van executiebevoegdheid. Deze norm is strenger dan die geldt voor het opheffen van conservatoir beslag. Van misbruik van executiebevoegdheid zal slechts sprake zijn indien de schuldeiser tot executie overgaat terwijl:

  • het te executeren vonnis klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag;
  • na het vonnis zich feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen waardoor een noodtoestand aan de zijde van de schuldenaar door executie zal ontstaan;
  • de schuldeiser zich gedurende de voorgaande, gerechtelijke procedure schuldig heeft gemaakt aan bedrog (bijvoorbeeld door de waarheid te verdoezelen);
  • bij de schuldeiser een in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van zijn executiebevoegdheid ontbreekt in vergelijking met de belangen van de schuldenaar die door executie zullen worden geschaad, althans in afwachting van de uitslag van een aanhangig hoger beroep.

Executiekortgeding

Indien misbruik van executiebevoegdheid zich voordoet, dan kan een kortgedingprocedure worden gestart. In deze procedure kan een vordering tot staking of schorsing van executie na een vonnis worden ingesteld. Een rechter wijst deze vordering echter zeldzaam toe. Misbruik van executiebevoegdheid wordt namelijk niet snel aangenomen. Er is immers al door een rechter vonnis gewezen die een afweging tussen alle belangen heeft gemaakt. Ter illustratie wordt gewezen op een uitspraak van de voorzieningenrechter uit 2013. In deze zaak zouden de executiekosten (openbare verkoop van eigendommen) hoger zijn dan de te verwachten opbrengsten. De schuldenaar stelde hierdoor onnodig te worden benadeeld. De vordering tot opheffing werd alsnog afgewezen.

Meer informatie?

Wilt u een vonnis ten uitvoer laten leggen of wordt u geconfronteerd met executie na een vonnis, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: kieffer@flinckadvocaten.nl.