Opschorting en verrekening van de VvE bijdrage

Geplaatst door: Flinck Advocaten

De VvE bijdrage wordt gewoonlijk periodiek door appartementseigenaars voldaan. Het kan voorkomen dat een eigenaar zijn VvE bijdrage niet wil betalen. Bijvoorbeeld omdat de VvE haar afspraken niet nakomt. Mogelijk wil een eigenaar de betaling van zijn VvE bijdrage dan opschorten of verrekenen. De vraag die voorligt is of opschorting en verrekening van de VvE bijdrage mogelijk is. Flinck Advocaten over de opschorting en verrekening van de VvE bijdrage. 

Verschil tussen opschorting en verrekening

De kenmerken van opschorting en verrekening zijn – kort gezegd – als volgt:
Opschorting is een reactie van een schuldenaar op de (gedeeltelijke) niet-nakoming door de schuldeiser van zijn prestatie. Bij opschorting wordt tijdelijk de eigen prestatie door de schuldenaar niet nagekomen. Zoals een VvE bijdrage die niet wordt betaald. Het doel ervan is dat de schuldeiser zijn prestatie zal nakomen. Indien die prestatie uiteindelijk door de wederpartij is nagekomen, dan dient ook de opschortende partij te presteren (“gelijk oversteken”).

Verrekening is een vorm van betaling. Bij verrekening worden namelijk twee (2) vorderingen tegen elkaar “weggestreept”. Volgens de wet gaan de vorderingen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet en houden deze daarmee op te bestaan. Door het uitbrengen van een verrekeningsverklaring kan een schuld dus zijn voldaan. Verrekening is alleen mogelijk bij gelijksoortige vorderingen, zoals betaling van een geldsom. De vordering waarmee de schuldenaar wenst te verrekenen, dient trouwens opeisbaar te zijn.

De wettelijke bepalingen over opschorting en verrekening zijn van “regelend recht”. Dit houdt in dat partijen hiervan mogen afwijken. Er bestaat dus een bevoegdheid om opschorting en verrekening van de VvE bijdrage uit te sluiten.

Hoofdregel voor opschorting en verrekening van de VvE bijdrage

Opschorting en verrekening van de VvE bijdrage met een vordering die een eigenaar stelt te hebben op de VvE, is in beginsel niet toegestaan. Doorgaans volgt dit verbod tot opschorting en verrekening van de VvE bijdrage uit het toepasselijke modelreglement. In beginsel dient dus de VvE bijdrage te worden (door)betaald, ook al doen zich omstandigheden voor die een eigenaar daarvan weerhouden.

Hieronder wordt afzonderlijk ingegaan op de opschorting en verrekening van de VvE bijdrage.

Opschorting van de VvE bijdrage

Opschorting van de VvE bijdrage kan wenselijk zijn als prikkel om (het bestuur van) de VvE bepaalde afspraken na te laten komen. Dit kunnen prestaties van uiteenlopende aard zijn. Zoals het herstel van een gebrek aan het gebouw of een Meerjaren Onderhoudsplan dat dient te worden opgesteld. Als zo’n prestatie niet (snel genoeg) wordt nagekomen, is opschorting van de VvE bijdrage dan toch gerechtvaardigd?

Het Gerechtshof Amsterdam beantwoordde deze vraag in 2015 negatief. In deze zaak liet een eigenaar na om de VvE te betalen. Daartegenover stelde de eigenaar (onder meer) dat uit het toepasselijke modelreglement volgt dat de VvE een Meerjaren Onderhoudsplan moest (laten) opstellen. Dat werd in zijn optiek nagelaten. De eigenaar beriep zich op opschorting. Opschorting was echter niet gerechtvaardigd volgens het Hof. Uit deze uitspraak volgt een rechtsregel die geeft dat in de plaats van opschorting, het op de weg van een eigenaar ligt om dit soort discussies op een ledenvergadering te voeren en (de voor hem gewenste) besluiten te laten agenderen. Als vervolgens een vergaderbesluit is genomen, dan is het bestuur van de VvE verplicht uitvoering daaraan te geven. Mocht de Vergadering niet met het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan instemmen, dan is het aan die eigenaar om dat vergaderbesluit te vernietigen en de rechter om een vervangende machtiging te verzoeken.

Verrekening met de VvE bijdrage

Volgens de hoofdregel is verrekening met de VvE bijdrage in beginsel ook niet mogelijk. Wellicht is verrekening mogelijk als een eigenaar een (onbetwist) bedrag van de VvE zal ontvangen. Bijvoorbeeld vanwege te veel betaalde kosten voor nutsvoorzieningen. De opeisbaarheid van dat bedrag kan volgen uit een vergaderbesluit waarin het teveel betaalde bedrag door de Vergadering is vastgesteld. Verrekening met de VvE bijdrage kan dan voor de hand liggend zijn. Vanwege het (algemene) verrekenverbod is het aan te bevelen om verrekening (op de ledenvergadering) af te spreken.

Meer informatie over opschorting en verrekening van de VvE bijdrage?Opschorting en verrekening van de VvE bijdrage is in beginsel niet toegestaan. Mocht u vragen hebben over de opschorting en verrekening van de VvE bijdrage, dan kunt u contact opnemen met advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]