Onder welke voorwaarden mag je verrekenen?

Geplaatst door: Vincent Melens

Verrekening komt in de praktijk misschien wel vaker voor dan wij denken, maar wanneer en onder welke voorwaarden mag een schuldenaar eigenlijk verrekenen? En, wat is verrekening precies? En wat nu als een schuldeiser onverhoopt failliet gaat? Advocaat faillissementsrecht mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten bespreekt de verschillende aspecten van verrekening.

Wat is verrekening?

Onder voorwaarden kunnen een schuld en een vordering op dezelfde (rechts)persoon tegen elkaar worden ‘weggestreept’. Dit wordt verrekening genoemd. Beide verbintenissen (de schuld en de vordering) gaan dan hun gezamenlijk beloop teniet.

Verrekeningsverklaring

Verrekening gaat – over het algemeen – niet vanzelf. In de regel is daarvoor een verklaring nodig van de schuldenaar waarin hij aan zijn schuldeiser laat weten dat hij een beroep wil doen op verrekening. De schuldenaar mag zelf bepalen op welk manier deze verklaring wordt uitgebracht. Deze verklaring is zogenaamd vormvrij. Na deze verklaring gaan beide vorderingen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet en houden daarmee op te bestaan.

Bevoegdheid

Er kan niet altijd een beroep worden gedaan op verrekening. De schuldenaar moet daartoe wel bevoegd zijn. Deze bevoegdheid bestaat op het moment dat er voldaan wordt aan alle onderstaande vereisten:

  • De partijen moeten over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Dit wordt wederkerigheid genoemd;
  • Daarnaast moeten de schuld en vordering aan elkaar beantwoorden. De zogenaamde gelijksoortigheid;
  • Tot slot moeten de schuldenaar bevoegd zijn om zijn schuld te betalen en moet de vordering waarmee verrekend wordt opeisbaar zijn.

Concreet betekent dit dat verrekening niet mogelijk is als de vordering en schuld in gescheiden vermogens vallen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een andere, maar gelieerde (rechts)persoon. In dat geval is immers niet voldaan aan de vereiste wederkerigheid. Ook is verrekening niet mogelijk op het moment dat een vordering (nog) niet opeisbaar is omdat er bijvoorbeeld een lange betalingstermijn is afgesproken.

De wettelijke bepalingen over de bevoegdheid tot verrekenen zijn van regelend recht. Dat betekent dat er in een contract afgeweken kan worden van de wettelijke bepalingen. De mogelijkheid tot verrekening kan zelfs contractueel geheel worden uitgesloten. Hierover kunnen partijen vrijelijk afspreken wat zij willen.

Verrekenen na faillissement

Gaat een contractspartij failliet, dan eindigt daarmee niet de mogelijkheid tot verrekening. Sterker nog, het omgekeerde is het geval! De mogelijkheden tot verrekenen binnen een faillissement zijn zelfs aanzienlijk ruimer dan buiten faillissement. Zo hoeft een vordering niet opeisbaar te zijn om in aanmerking te komen voor verrekening na het faillissement van de contractpartij.

Advocaat faillissementsrecht

Wilt u meer weten over verrekening? Of, wilt u een schuld met een vordering op dezelfde contractpartij verrekenen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]