Go to Top

Bindend advies

bindend adviesBindend advies is net zoals arbitrage en mediation een vorm van alternative dispute resolution. Dit houdt in dat partijen zich bij een onderling geschil niet wenden tot de rechter, maar kiezen voor een deskundige of een commissie die over hun geschil een oordeel zal geven. Een goed voorbeeld van bindend advies is het tv-programma De Rijdende Rechter. Bindend advies staat bekend als informeel, snel en goedkoop. Advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over deze procedure.

Wat is bindend advies?

Er bestaan twee soorten bindend advies:

  1. “zuiver bindend advies” houdende een oordeel waarmee een einde wordt gemaakt aan een onzekere situatie (zoals het vaststellen van een verkoopprijs of de omvang van schade); of
  2. onzuiver bindend advies” waarmee één of meer geschillen worden beslecht (vergelijkbaar met een vonnis van een rechter).

De term “advies” is misleidend. Een deskundige of commissie kan enerzijds een oordeel geven over bijvoorbeeld de hoogte van een verkoopprijs, maar anderzijds ook een geschil beslechten en bepalen welke verplichtingen tussen partijen (gaan) gelden zodat een geschil volledig is afgewikkeld. Het betalen van schadevergoeding is hiervan een voorbeeld. Zo’n veroordeling beperkt zich dan niet alleen tot “advies”.

Wanneer is bindend advies van toepassing?

Bij aanvang van een samenwerking tussen partijen en bij de ondertekening van een overeenkomst, kunnen die partijen besluiten zich niet tot de rechter te zullen wenden, maar te kiezen voor bindend advies, indien zich een geschil zal voordoen. Bindend advies kan ook worden overeengekomen nadat een geschil tussen partijen is ontstaan en zij niet in staat zijn om een schikking te treffen.

De keuze van partijen voor bindend advies moet duidelijk blijken uit een overeenkomst. Hiervoor zal doorgaans een aparte clausule voor worden opgenomen. In een (geldige) bindend adviesclausule staat  een omschrijving van het geschil of situatie waarbinnen bindend advies is gewenst. Tevens staat in die clausule de (wijze van) benoeming van de deskundige (/ commissie).

Overige kenmerken

Hieronder volgen nog enkele belangrijke kenmerken:

  • De procedure eindigt doorgaans met een vaststellingsovereenkomst, zie artikel 7:900 lid 2 BW. Aan de hand van bindend advies kunnen partijen verplichtingen in een vaststellingsovereenkomst vastleggen die vervolgens tussen beiden (gaan) gelden zodat een geschil wordt afgewikkeld.
  • Bindend advies is toegestaan ten aanzien van “rechtsgevolgen die ter vrije beschikking van partijen staan”. Het staat partijen dus niet volledig vrij alle potentieel opkomende geschillen aan de rechter te onttrekken. Een goed voorbeeld is de ontbinding van een huwelijk. Bindend advies is dan geen optie.
  • Indien een partij naar de rechter stapt, terwijl hij met de wederpartij bindend advies is overeengekomen, dan zal die rechter de eisende partij niet-ontvankelijk verklaren. Ook indien in een procedure een gedeelte van de vorderingen niet onder bindend advies vallen waarover de rechter zal oordelen, dan worden de vorderingen die wel bestemd zijn voor bindend advies buiten beschouwing gelaten. Ter illustratie een uitspraak uit 2010.
  • In tegenstelling tot een vonnis van een rechter, levert bindend advies geen executoriale titel op. Het niet nakomen van het advies kwalificeert als wanprestatie. Schade vanwege niet-nakoming van de vaststellingsovereenkomst is dan afdwingbaar via de rechter.
  • Een rechter zal een partij overigens niet tot nakoming veroordelen indien het desbetreffende bindend advies een vaststelling van feiten betreft die niet ter vrije beoordeling van partijen stond of ingeval het bindend advies naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde (artikel 7:902 Rv).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over bindend advies, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: kieffer@flinckadvocaten.nl.