Arbitrage, hoe werkt het?

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Arbitrage is een vorm van particuliere conflictbeslechting. Bij arbitrage zal niet de gewone rechter, maar een arbiter zich over een geschil buigen. Vaak is dat een deskundige uit de branche, zoals een arbiter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Flinck Advocaten over arbitrage.

Vrije keuze

Partijen kunnen zelf kiezen voor arbitrage. Deze keuze kan op verschillende momenten worden gemaakt. Arbitrage kan bij aanvang van een contractuele relatie worden aangegaan, maar ook nadat een geschil is ontstaan. Partijen zijn doorgaans wel aan hun keuze gebonden. Als een partij zich tot de gewone rechter wendt, terwijl arbitrage is overeengekomen, dan zal de gewone rechter zich onbevoegd verklaren.

Belangrijk is dat de keuze voor arbitrage schriftelijk wordt vastgelegd. Doorgaans staat een arbitraal beding in de hoofdovereenkomst of in de algemene voorwaarden bij het aangaan van een contractuele relatie. Na het ontstaan van een geschil kunnen partijen arbitrage overeenkomen met een “akte van compromis”. In een arbitraal beding of akte worden ook de arbiters aangewezen. Bijvoorbeeld een gespecialiseerd scheidsgerecht of juist afzonderlijke arbiters (“ad hoc-arbitrage”).

Beoordelingsmaatstaf

Partijen kunnen de beoordelingsmaatstaf voor het eindoordeel bepalen. Een arbiter kan namelijk op twee wijzen over een geschil oordelen. Volgens de wet kan een arbiter oordelen:

  1. “naar regelen des rechts”. Hierbij wordt, vergelijkbaar met de rechtbank, het geldende recht op de casus toegepast; of
  2. “als goede mannen naar billijkheid”. Deze arbiters of amiables compositeurs mogen voor hun oordeel het geldende recht buiten beschouwing laten indien de billijkheid dat vergt. In een schadezaak kunnen zij bijvoorbeeld een schadebedrag ex aequo et bono (naar redelijkheid) begroten en voorbij gaan aan geldende voorschriften.

De gekozen beoordelingsmaatstaf dient in een arbitraal beding te staan.

Overige kenmerken

Hieronder volgen nog enkele kenmerken:

  • Niet alle onderwerpen komen in aanmerking voor arbitrage. Sommige onderwerpen op het gebied van faillissement, huur, pacht en familierecht kunnen niet aan de gewone rechter worden onttrokken.
  • Arbitrage eindigt met een zgn. scheidsrechterlijk vonnis. Hiertegen is arbitraal hoger beroep mogelijk als partijen dat zijn overeengekomen.
  • Een scheidsrechterlijk vonnis kan niet meteen ten uitvoer worden gelegd. Hiervoor dient een exequatur te worden verkregen. Daarmee geeft een gewone rechter toestemming om het scheidsrechterlijk vonnis ten uitvoer te leggen.
  • De kosten voor arbitrage wijken af van een normale rechtszaak. Het gewone griffierecht is bijvoorbeeld niet van toepassing. De kosten bestaan onder meer uit het honorarium van de arbiter(s) en uit administratiekosten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over arbitrage, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: info@flinckadvocaten.nl