Wat is een voorlopig getuigenverhoor?

Geplaatst door: Vincent Melens

Civiele procedure draaien in grote mate om bewijslevering: wie moet er wat bewijzen, en wie kan er wat bewijzen? Bewijslevering kan op verschillende manier. Vaak gebeurt dat met brieven, contracten of (schriftelijke) verklaringen. Ook een voorlopig getuigenverhoor kan een effectief middel zijn om de waarheid – in een vroeg stadium – boven water te krijgen. Een getuige is namelijk wettelijk verplicht om mee te werken. Bovendien moet een getuige de waarheid spreken. Doet hij dat niet, dan pleegt hij zelfs een strafbaar feit. Advocaat Vincent Melens van Flinck Advocaten legt uit hoe een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor wordt beoordeeld en hoe een dergelijke procedure verloopt.

Wat is het doel van een voorlopig getuigenverhoor?

Een voorlopig getuigenverhoor (geregeld in artikel 187 Rv.) heeft een belangrijke functie: in een vroeg stadium opheldering krijgen over feiten. Op deze manier kan partij voorafgaand aan een procedure bepalen of hij voldoende bewijs heeft om daadwerkelijk een procedure te starten. Ook kan hij een voorlopig getuigenverhoor gebruiken om bewijs veilig te stellen.

Hoe wordt een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor beoordeeld?

In de eerste plaats worden er geen zware eisen gesteld aan het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. De verzoeker moet voldoende concreet vermelden op welk feitencomplex het verhoor betrekking heeft. Daarbij moet hij de aard en de hoogte van de vordering vermelden, evenals de feiten en rechten die de verzoeker wil bewijzen.

Verder is van belang dat verzoek zal worden afgewezen als:

  • Er sprake is van misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW);
  • Het verzoek in strijd is met de goede procesorde;
  • Er sprake is van een ander zwaarwichtig bezwaar; of
  • De verzoeker onvoldoende belang heeft bij zijn verzoek (art. 3:303 BW).

Hoe verloopt de procedure verder?

De procedure start met het indienen van een verzoekschrift. In dat verzoekschrift wordt duidelijk uiteengezet om welke reden de verzoeker een voorlopig getuigenverhoor wenst te houden. Ook zal vermeld moeten worden waarom de getuigen hierover (mogelijk) kunnen verklaren. Dit verzoekschrift wordt bij de rechtbank ingediend. Vervolgens krijgt de verweerder kans om daarom te reageren. In de praktijk leidt een verweer er niet vaak toe dat een verzoek wordt afgewezen. Vervolgens beslist de rechter op het verzoek. Wordt het verzoek toegewezen dan worden partijen in de gelegenheid gesteld om verhinderdata door te geven. Daarna bepaalt de rechtbank een zittingsdatum.

Meer informatie?

Wilt u – tot slot – meer weten over een voorlopig getuigenverhoor? Of overweegt u een procedure te starten maar weet u niet zeker of u daarvoor voldoende bewijs heeft? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaat mr. Vincent Melens op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].