Verzet of hoger beroep bij faillissement

Geplaatst door: Vincent Melens

Als een faillissement wordt uitgesproken dan heeft dit vaak ingrijpende gevolgen. In sommige gevallen is een faillissement echter onvermijdelijk. Bijvoorbeeld omdat de vennootschap niet (meer) in staat is om aan haar betalingsverplichtingen jegens haar schuldeisers te voldoen. In die gevallen neemt de curator het beheer en de vereffening van de failliete onderneming over, en wordt door de curator het faillissement verder afgewikkeld. Het is ook denkbaar dat de vennootschap nog wel aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, en dat het faillissement ten onrecht is uitgesproken. In dat geval kan overwogen worden om in verzet te komen of hoger beroep aan te tekenen tegen de faillietverklaring. Maar wanneer wordt een faillissement uitgesproken? En misschien nog wel belangrijker, onder welke omstandigheden kan een faillissement ongedaan gemaakt worden? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over verzet of hoger beroep bij faillissement.

Wanneer wordt een faillissement uitgesproken?

De rechter spreekt het faillissement op verzoek van een (of meerdere) schuldeisers of op eigen aangifte uit indien summierlijk (dat wil zeggen: de rechter doet maar kort onderzoek en het bestaan van de vordering hoeft slechts waarschijnlijk te zijn, niet zeker) blijkt dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Kort gezegd, dienen er minimaal twee schuldeisers te zijn, waarvan in elk geval één met een opeisbare vordering. Bovendien dient de verzoeker van het faillissement ook zijn vordering summierlijk aan te tonen.

Verzet of hoger beroep?

Vaak wordt de schuldenaar opgeroepen om te worden gehoord. Verschijnt de schuldenaar op de faillissementszitting? Dan kan hij binnen 8 dagen opkomen tegen het faillissement door het aantekenen van hoger beroep. Indien de schuldenaar niet verschijnt op de zitting dan bestaat er de mogelijkheid om binnen 14 dagen in verzet te komen. Opkomen tegen een faillissement vergt, in verband met de korte termijnen, dus snel handelen.

Wanneer vernietigt de rechtbank een faillissement? Uitgangspunt voor hoger beroep (en verzet tot juni 2015)

Voor juni 2015 werd algemeen aangenomen dat de rechter die een uitspraak deed op verzet of hoger beroep, zijn beslissing baseerde op de toestand ten tijde van zijn beslissing (dit heet ex nunc toetsing), met dien verstande dat de rechter bij verzet of hoger beroep niet gehouden was om het faillissementsvonnis te vernietigen op de enkele grond dat de aanvrager geen vordering (meer) had. De rechter ging dus niet alleen na of de aanvrager al of niet een vorderingsrecht had, maar keek naar alle schuldeisers. Voor hoger beroep geldt dit nog steeds: de schuldenaar in hoger beroep dient álle schuldeisers te voldoen (en ook het salaris van de curator), althans met ieder van hen een betalingsregeling aan te gaan, voordat de rechtbank het faillissement vernietigt.

Nieuw uitgangspunt voor verzet

Ten aanzien van verzet bracht de Hoge Raad hierin onlangs verandering. Indien een schuldenaar niet is gehoord, en hij door het instellen van verzet opkomt tegen zijn faillissement, dan zal de rechtbank zelfstandig moeten onderzoeken of de vordering van de aanvrager van het faillissement (nog) bestaat. Is dit niet het geval, dan kan het faillissementsvonnis vernietigd worden. Dit is een verbetering voor de positie van de failliete schuldenaar: hij hoeft nu alleen de vordering van de aanvrager (en het salaris van de curator) te voldoen, of met hem een betalingsregeling aan te gaan, om te bewerkstelligen dat de rechter het faillissement ongedaan maakt.

Meer informatie over verzet of hoger beroep bij faillissement?

Wilt u meer informatie over verzet of hoger beroep bij faillissement? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].