Vervangende machtiging binnen de VvE

Geplaatst door: Willem van Agt

Een appartementseigenaar kan voor een handeling waar de medewerking of toestemming van de VvE voor nodig is maar waar dat geweigerd wordt, die toestemming of medewerking laten vervangen door een machtiging van de kantonrechter. Vaak gaat het om toestemming te verkrijgen voor het verrichten van werkzaamheden aan gemeenschappelijke of privé gedeelten. In veel situaties gaat een verzoek tot vervangende machtiging samen met een verzoek tot vernietiging van het besluit van de VvE.

Waarom vervangende machtiging

Binnen de VvE kan om tal van redenen geweigerd worden om medewerking of toestemming te verlenen. Als je zelf vindt dat die toestemming wel moet worden gegeven, dan kan de kantonrechter je alsnog machtigen de handeling te verrichten. Je hoeft dan dus niet nog een vergadering aan te vragen met het risico dat de VvE weer weigert om medewerking of toestemming te geven.

Vereisten vervangende machtiging

Vervangende machtiging is geregeld in artikel 5:121 BW. De kantonrechter kan het verzoek alleen toewijzen, als de medewerking of toestemming zonder redelijke grond is geweigerd of als diegene die die medewerking of toestemming moet geven zich niet verklaart. Dat niet verklaren kan worden veroorzaakt doordat er geweigerd wordt te vergaderen of er op de vergadering te weinig stemgerechtigden aanwezig zijn.

Het is aan de eigenaar die de machtiging verzoekt om te laten zien dat de weigering van de medewerking of toestemming onredelijk is.

Voorbeelden vervangende machtiging

Veel voorkomende gevallen waarbij de vervangende machtiging kan worden gegeven zijn:

  • De weigering van de VvE om een uitbouw te mogen plaatsen;
  • De weigering van de VvE om een dakterras aan te leggen (op het gemeenschappelijk dak of een privé dak);
  • De weigering van de VvE om een dakkapel of dakopbouw aan te mogen brengen;
  • De weigering om een airconditioning unit op het dak te plaatsen.

Deze vervangende machtiging ziet niet op de weigering om een splitsingsakte te wijzigen. Daarvoor is een aparte procedure en andere vereisten.

Procedure kantonrechter

De procedure voor vervangende machtiging wijkt niet of nauwelijks af van een procedure tot vernietiging van een besluit. De procedure wordt ingeleid met een verzoekschrift bij de kantonrechter. De bevoegde kantonrechter is de kantonrechter van het arrondissement waarbinnen het gebouw is gelegen.

De griffier roept de verzoeker, de VvE en alle stemgerechtigden op. Zij kunnen verweer voeren door het indienen van een verweerschrift. In de regel zal de rechter het verzoek op een zitting behandelen. Als de rechter tot het oordeel komt dat de weigering van de toestemming of medewerking van de VvE onredelijk is, zal hij het verzoek toewijzen en de vervangende machtiging verlenen.

Bent u het niet eens met de weigering van de VvE om medewerking of toestemming te verlenen? Of wordt u als VvE (bestuur) geconfronteerd met een eigenaar die een verzoek tot vervangende machtiging heeft ingediend? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat vastgoedrecht via 020 – 26 10 234 of via e-mail: [email protected]