Schorsing tenuitvoerlegging vonnis in kort geding

Geplaatst door: Willem van Agt

Een vonnis kan door de rechter uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Dit houdt in dat het vonnis direct ten uitvoer kan worden gelegd. Dat wordt ook wel executie genoemd. Het instellen van hoger beroep voorkomt dat niet. Er moet dus worden nagekomen, terwijl het hoger beroep nog niet is afgerond.

De wet biedt twee mogelijkheden: schorsing van de tenuitvoerlegging in hoger beroep of in kort geding. Hieronder wordt de mogelijkheid in kort geding toegelicht.

Maatstaf schorsing of verbod executie in kort geding

Op grond van artikel 438 lid 2 Rv. kan schorsing in kort geding worden gevorderd. Dit wordt ook wel een executiegeschil genoemd. Deze procedure loopt dan naast een hoger beroep tegen het bewuste vonnis. De veroordeelde partij kan een verbod, staking of schorsing vorderen. Indien de rechter dit toekent, zal hij doorgaans wel voorwaarden verbinden aan het opgelegde verbod, de staking of de schorsing.

In een kort geding heeft de rechter beperkte mogelijkheden om de executie te stoppen. Een partij kan deze beslissingsruimte samenvatten in een belangenafweging. In die belangenafweging geldt als uitgangspunt dat executie mag, tenzij er geen in redelijkheid te respecteren belang is om de uitkomst van een hoger beroep af te wachten. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust. Een voorbeeld van een juridische misslag is een vonnis waarbij een oordeel van de voorzieningenrechter verder strekte dan zijn bevoegdheid.

Dat kan ook het geval zijn op grond van ná het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten waardoor een noodtoestand ontstaat.

Indien tegen een vonnis geen hoger beroep is ingesteld en dat ook niet meer kan, geldt deze maatstaf niet. Het vonnis is dan immers definitief. Dan bestaat slechts grond voor schorsing ingeval van misbruik van bevoegdheid. Misbruik van bevoegdheid is geregeld in artikel 3:13 BW. Daarvan is overigens niet snel sprake.

Hoewel schorsing ook in hoger beroep kan worden gevorderd, heeft een kort geding een enorm voordeel: tijdsverloop. Een kort geding leidt in het algemeen veel sneller tot een oordeel. Het hoger beroep kent verschillende vaste termijnen waar niet van wordt afgeweken. Het nadeel is dat het een aparte procedure is en dus extra kosten met zich meebrengt.

Vragen over schorsing tenuitvoerlegging in kort geding?

Heeft u vragen over het voeren van een executiegeschil? Wilt u zo snel als mogelijk voorkomen dat uw wederpartij een vonnis kan executeren? Heeft u een andere vraag van procesrechtelijke aard? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].