Schade door een fout van een notaris

Geplaatst door: Flinck Advocaten

De notaris vervult een bijzondere positie in het rechtsverkeer. Van hem wordt deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid verwacht. Aan notariële documenten wordt dan ook veel gewicht toegekend. Toch komt het notariaat de laatste tijd geregeld negatief in de media vanwege valsheid in geschrifte, onbehoorlijke gedragingen en notariskantoren die failleren. De vraag dient zich dan ook aan of het voor een betrokken partij mogelijk is om in dergelijke gevallen de schade te verhalen die wordt geleden door een fout van een notaris. Flinck Advocaten over de aansprakelijkheid en het verhalen van schade door een fout van een notaris.

Fout van een notaris

Van een ‘fout’ wordt gesproken indien een notaris zich niet als een ‘redelijk handelend en vakbekwaam notaris’ heeft gedragen. Hiervan kan sprake zijn indien een notaris de eerder genoemde gedragsnormen deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid schendt. Dit geldt ook voor andere (wettelijke) beroepsnormen zoals de geheimhoudingsplicht, de waarschuwingsplicht of het verbod van begunstiging. Vanwege een ‘fout’ worden notarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de vergoeding van schade die kan oplopen tot hoge bedragen.

Tuchtrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid

Fouten van de notaris kunnen leiden tot tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. In dat geval wordt het handelen van de notaris beoordeeld door de Kamer van het notariaat en kunnen er tuchtrechtelijke maatregelen worden opgelegd. Zoals schorsing, berisping of zelfs ontslag uit het ambt. Daarnaast bestaat er onder omstandigheden de mogelijkheid om de notaris (civielrechtelijk) aan te spreken voor schade op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).

Schade door een fout van een notaris

In het verleden hebben zich civielrechtelijke veroordelingen van notarissen voorgedaan. Zo werd een notaris jegens zijn cliënte, een bank, aansprakelijk gehouden voor schade van € 41.036,41 vanwege onoplettendheid. De notaris had namelijk duidelijke aanwijzingen voor (hypotheek)fraude over het hoofd gezien.

Een ander voorbeeld betreft de schending van een zorgplicht. Een notaris kan jegens zijn cliënt, maar ook jegens derden, een zekere zorgplicht schenden waardoor hij wordt verplicht om die schade te vergoeden. Zo heeft de Hoge Raad een schadevergoedingsplicht voor een notaris vastgesteld ten behoeve van benadeelde schuldeisers van een gefailleerde bank (Tilburgse Hypotheek Bank). Deze notaris werd verweten dat hij betrokken was bij een (paulianeuze) vastgoedtransactie voorafgaand aan een faillissement.

In een ander geval oordeelde de rechtbank dat een notaris een schadevergoeding moest betalen van € 90.756,04 aan een gedupeerde erfgenaam. Deze notaris handelde namelijk onrechtmatig door een transportakte te passeren in de wetenschap dat vóór de verkoop van die onroerende zaak, het pand eerst aan een erfgenaam had moeten worden aangeboden.

Uit de genoemde gevallen blijkt dat verschillende partijen schade kunnen lijden door toedoen van een notaris. Of er daadwerkelijk van een ‘fout’ van een notaris sprake is, zal moeten worden vastgesteld aan de hand van wettelijke en ongeschreven beroeps- en gedragsnormen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het verhalen van schade door een fout van een notaris, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een gespecialiseerd advocaat van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]