Bewijsbeslag

Geplaatst door: Willem van Agt

Om bewijs veilig te stellen, kan er beslag op worden gelegd. Dit noemen we ook wel het bewijsbeslag. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een exhibitievordering in te stellen. Op basis daarvan kan iemand worden verplicht bepaalde stukken ter inzage af te geven. Deze stukken kunnen bijvoorbeeld als bewijs dienen in een procedure. Maar dan moeten de stukken nog wel bestaan of beschikbaar zijn als de exhibitievordering slaagt. Wat dat betreft gaan de exhibitievordering en het leggen van bewijsbeslag hand in hand.

Hoe werkt het?

Op basis van artikel 843a Rv kan iemand een vordering indienen tot inzage of afschrift van bewijsmiddelen. Iemand dient dan inzage te geven in bepaalde stukken, die voor de ander van belang kunnen zijn in het kader van bewijs. Om ervoor te zorgen dat het bewijs veilig wordt gesteld, kan er éérst conservatoir worden gelegd op de stukken. Dit volgt uit artikel 730 Rv. Dit om te voorkomen dat de bewijsmiddelen hangende een procedure ‘kwijt’ worden gemaakt. Het is dus een bewarende maatregel.

Voor het conservatoire beslag dient een verzoekschrift te worden ingediend. Dit wordt ook wel een beslagrekest genoemd. Het leggen van conservatoir beslag inzake bewijs is niet eenvoudig. Er worden hoge eisen gesteld aan de verzoeker. Zo moet uit het verzoek duidelijk worden wie de wederpartij is, bij wie het beslag moet worden gelegd en voor welke rechtsbetrekking de stukken van belang zijn, met een zeer precieze omschrijving van de stukken die onder het beslag vallen. Daarnaast moet nog aannemelijk worden gemaakt dat dergelijke stukken zich ook bij deze wederpartij bevinden. En als laatste moet natuurlijk ook aan de vereisten van artikel 843a Rv zijn voldaan. Het is heel belangrijk dat hierin duidelijk staat om welke stukken het gaat. Bijvoorbeeld de informatie over een bepaalde periode op een specifieke server of op een overeenkomst met ‘natte handtekening’.

Dat het verzoek tot beslaglegging wordt toegewezen, betekent nog niet dat de beslaglegger ook recht op inzage heeft. Pas als uit een (afzonderlijke) exhibitievordering blijkt dat er recht op inzage bestaat, mogen de stukken ook daadwerkelijk worden ingezien.

Noodzakelijk beslag

Daarnaast geldt nog een belangrijk vereiste voor bewijsbeslag. Uit het beslagrekest moet blijken dat het leggen van conservatoir beslag noodzakelijk is. Anders kan alleen een exhibitievordering volstaan. Ook dit is geen makkelijke drempel. Het belang van de verzoeker bij beslaglegging moet voldoende aannemelijk worden gemaakt. Er moet een vrees voor verduistering bestaan. Dus een kans dat de bewuste stukken kwijtraken of op een andere manier verloren gaan. Daarnaast moet naar voren komen dat de belangen van degene die inzage behoeft niet op een andere manier gewaarborgd kunnen worden.

Opheffen beslag

Bewijsbeslag kan ook worden opgeheven. Bijvoorbeeld wanneer de beslagene meent dat er onterecht beslag is gelegd. De beslagene kan bij de rechter (in kort geding) een procedure tot opheffing van het bewijsbeslag starten. Uit artikel 705 Rv blijkt waar de rechter dan aan toetst. Het verzoek tot opheffing van beslag wordt toegewezen, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. In de kern komt het neer op een belangenafweging tussen de belangen van de beslagene en die van de beslaglegger.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een verzoek tot inzage of bewijsbeslag? Vragen over de exhibitievordering of opheffing van bewijsbeslag? Of wilt u advies inzake een verzoekschriftprocedure omtrent conservatoir beslag? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].