Aanvang vernietigingstermijn VvE besluit

Geplaatst door: Willem van Agt

Op de vergadering van een VvE kunnen besluiten worden genomen. Niet iedereen hoeft het daarmee eens te zijn. Dan bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot vernietiging van dat besluit in te dienen. Volgens de wet moet dat verzoek binnen een maand ‘nadat de verzoeker kennis heeft genomen van het besluit’. Dit criterium wordt in de praktijk wisselend toegepast door kantonrechters. Daarom een nadere toelichting.

Vernietiging van een VvE besluit

Op grond van 5:130 lid 2 BW moet het verzoek tot vernietiging worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennisgenomen of heeft kunnen kennisnemen. Dit is een vervaltermijn. Dat betekent dat het ongebruikt verstrijken van de termijn ertoe zal leiden dat het besluit in steen gegrift staat. Te laat is te laat.

Voor een VvE is van belang op korte termijn zekerheid te hebben dat een besluit geldig is en blijft. Daarvoor is deze termijn van een maand verankerd in de wet. U kunt een schilder geen opdracht geven om werkzaamheden uit te voeren als u die later niet mag betalen, omdat het besluit is vernietigd. Datzelfde geldt voor het vervangen van kozijnen bijvoorbeeld. Als het besluit nog kan worden vernietigd, brengt dat een risico met zich mee voor de VvE. Voor grote besluiten zal de VvE dus vaak wachten met uitvoeren tot na het verstrijken van de vernietigingstermijn.

Als een eigenaar niet op de vergadering was, kan daarmee niet de termijn vanaf dat moment lopen. De eigenaar heeft dan niet kennisgenomen van het besluit door aanwezigheid. Dan is het moment van kennis kunnen nemen van het besluit dus bepalend voor het ingaan van de termijn.

Rechtspraak

In de rechtspraak voor het bepalen van de aanvang wordt een zogenaamde ‘vergewisplicht’ gehanteerd. Dit betekent dat voor het aanvangsmoment van de termijn van een maand is gedacht aan het tijdstip waarop de appartementseigenaar redelijkerwijs van het besluit heeft kunnen kennisnemen. Er wordt een actieve houding verwacht. De rechtspraak op dit punt was altijd bijzonder strikt te noemen. In een bekend voorbeeld van het Gerechtshof werd een appartementseigenaar verweten niet aanwezig te zijn geweest of een gemachtigde te sturen. Als de appartementseigenaar het belangrijk vond, dan kon zij de notulen niet simpelweg afwachten. Er werd een actievere houding verwacht. Bijvoorbeeld door zelf te informeren naar de uitkomst.

Hoge Raad

Dat laatste voorbeeld is door de Hoge Raad genuanceerd. Volgens de Hoge Raad is het aanvangsmoment niet altijd hetzelfde. Veel gewicht komt hierbij toe aan de gebruiken binnen de VvE over de wijze waarop besluiten ter kennis van de leden worden gebracht. Als het gebruik is dat notulen of besluitenlijsten worden rondgestuurd, dan is dat het moment van kunnen kennisnemen. Er wordt dan geen actievere houding verwacht. Als dat rondsturen van notulen geen gebruik is, dan wordt van de appartementseigenaar een actievere houding verwacht. Van de appartementseigenaar mag in dat geval in beginsel worden verwacht dat hij binnen een week na de vergadering informatie inwint over die besluiten. De termijn van een maand begint dan uiterlijk op de dag na het einde van die week te lopen. De appartementseigenaar draagt in dat geval de stelplicht en bewijslast van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat hij redelijkerwijs niet binnen een week na de vergadering van het desbetreffende besluit heeft kunnen kennisnemen.

Er wordt dus enige ruimte gegeven. Maar de termijn blijft kort en strikt.

Vragen over vernietiging van een vergaderbesluit

Wilt u een VvE besluit vernietigen of wordt u geconfronteerd met een besluit van de VvE waarmee u het niet eens bent? Of wordt u als VvE juist geconfronteerd met een vernietigingsverzoek? Of heeft u een andere vraag met betrekking tot een VvE? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].