Aansprakelijkheid van een makelaar

Geplaatst door: Willem van Agt

Bij het kopen of verkopen van een woning of bedrijfsruimte wordt veel gebruikgemaakt van een makelaar. Maar ook bij het sluiten van huurovereenkomsten wordt vaak een makelaar ingeschakeld. Helaas gaat het bij deze dienstverlening geregeld fout. In een dergelijk geval kan een makelaar aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg daarvan.

Goed opdrachtnemer

Met een makelaar wordt een overeenkomst van opdracht gesloten. Bij zo’n overeenkomst is een opdrachtnemer verplicht bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Dit volgt uit artikel 7:401 BW. Dat betekent dat hij moet handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou gaan. Voldoet een opdrachtnemer daar niet aan, dan is er in beginsel sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de opdrachtovereenkomst. Die tekortkoming kan recht geven op schadevergoeding.

Wat onder een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot wordt verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Waaronder de aard en inhoud van de opdracht, de positie van de opdrachtnemer en de aard en de ernst van de betrokken belangen.

Onjuiste advisering

In het geval van onjuiste advisering kan de makelaar aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit volgt. Zo werd een makelaar aansprakelijk gehouden voor de schade ontstaan door het opnemen van een nietige bepaling in een huurovereenkomst. Zonder daar voldoende voor te waarschuwen. Ook het niet (voldoende) bespreken van de gevolgen van een ongebruikelijke bepaling in een koopovereenkomst leidde tot aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid jegens derden

Een makelaar kan ook aansprakelijk zijn jegens derden, niet zijnde zijn opdrachtgevers. Bijvoorbeeld de kopers van een woning die hij heeft verkocht. Deze aansprakelijkheid is dan gegrond op een onrechtmatige daad. Een verkopend makelaar kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn jegens de kopers voor het verzwijgen van hem bekend gebrek aan de woning.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel niet verplicht, hebben de meeste makelaars zich verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Zo’n verzekering is speciaal afgestemd op het beschermen tegen schadeclaims van opdrachtgevers als er een fout advies wordt gegeven. Als de makelaar volgens de rechter aansprakelijk is, dan kan de makelaar dat verhalen bij de verzekering.

Verweer tegen aansprakelijkstelling

Als makelaar heeft u op grond van de polisvoorwaarden van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering elke aansprakelijkstelling direct te melden. Zelf aansprakelijkheid erkennen kan leiden tot het vervallen van het recht op uitkering onder de verzekering. De (advocaat)kosten voor het voeren van verweer vallen onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wel dient dit vooraf te worden afgestemd met de verzekeraar.

Advocaat aansprakelijkheid makelaar

Wilt u meer informatie over de aansprakelijkheid van een makelaar? Of wilt u als makelaar overleggen over een ontvangen aansprakelijkstelling? Of wilt u als makelaar verweer voeren in een gerechtelijke procedure? Neem dan contact op te nemen met Willem van Agt van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].