Aansprakelijkheid van een (assurantie)tussenpersoon

Geplaatst door: Willem van Agt

Voor het afsluiten van bepaalde verzekeringen is het verplicht om een (assurantie)tussenpersoon in te schakelen. Ook als het niet verplicht is kan het verstandig zijn om een (assurantie)tussenpersoon in te schakelen. Voor fouten kan de tussenpersoon aansprakelijk zijn. Ook wanneer de tussenpersoon zijn zorgplicht niet nakomt kan hij aansprakelijk zijn. Tussenpersonen kunnen zelfs aansprakelijk zijn voor wat zij niet weten. Aan de andere kant leidt niet iedere weigering van dekking onder de verzekeringspolis tot aansprakelijkheid van de tussenpersoon.

Zorgplicht tussenpersoon

Een tussenpersoon heeft een zorgplicht. De reikwijdte van deze zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zoals de aard en inhoud van de opdracht en de belangen van de cliënt en de overige omstandigheden van het geval. Uitgangspunt is dat een tussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Dit volgt uit artikel 7:401 BW. Het is zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemers.

Dit omvat ook de verplichting voor de tussenpersoon om actie te ondernemen zodra hij relevante feiten ontdekt. Dan moet de tussenpersoon de verzekeringnemer tijdig wijzen op de gevolgen voor de dekking onder zijn verzekering(en). Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de tussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. De tussenpersoon moet dus actief omgaan met feiten die hij kent of behoort te kennen. Van een tussenpersoon wordt echter niet verwacht proactief te zoeken naar informatie die relevant kan zijn voor de verzekering. Wel wordt verwacht te inventariseren of er bekende claims zijn of omstandigheden die tot een claim zouden kunnen leiden en deze melden bij de verzekeraar.

Ook wanneer er relevante verzekeringen ontbreken kan van een tussenpersoon worden verlangd dat hij zijn klant daarover bevraagt en/of hem actief waarschuwt voor de risico’s die hij daardoor loopt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Op grond van de wet is een assurantietussenpersoon verplicht om zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Zo’n verzekering is op maat gemaakt om te beschermen tegen schadeclaims van opdrachtgevers in geval van foutief advies. Als de tussenpersoon volgens de rechter aansprakelijk is, dan heeft u dus een (extra) mogelijkheid om uw schade te verhalen.

Verweer tegen aansprakelijkstelling

Als tussenpersoon hebt u op grond van de polisvoorwaarden van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering elke aansprakelijkstelling direct te melden. Zelf aansprakelijkheid erkennen kan leiden tot het vervallen van het recht op uitkering onder de verzekering. De (advocaat)kosten voor het voeren van verweer vallen onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het vooraf afstemmen met de verzekeraar is echter noodzakelijk.

Advocaat aansprakelijkheid tussenpersoon

Wilt u meer informatie over de aansprakelijkheid van een tussenpersoon? Of wilt u als tussenpersoon overleggen over een aansprakelijkstelling? Of wilt u als tussenpersoon verweer voeren in een gerechtelijke procedure? Neem dan contact op te nemen met Willem van Agt van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].