Zorgplicht en waarschuwingsplicht notaris

Geplaatst door: Willem van Agt

Een notaris heeft een bijzondere positie. De notaris is geen partijadviseur. Hij dient de uitoefening van zijn ambt in onafhankelijkheid uit te voeren en op hem rust een (vergaande) zorgplicht. Die zorgplicht bestaat uit verschillende onderdelen: een informatieplicht, een onderzoeksplicht en een wilscontrole. In bijzondere omstandigheden heeft de notaris ook een waarschuwingsplicht.

Zorgplicht notaris

Een notaris heeft dus een vergaande zorgplicht. De notaris moet handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. De zorgplicht van de notaris is neergelegd in artikel 17 Wna. De zorgplicht van de notaris is nauw verweven met zijn functie in het rechtsverkeer en het vertrouwen dat hij als zodanig geniet.

Een notaris moet mededeling doen van de zakelijke inhoud van een akte. Daarbij moet de notaris ook wijzen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. Dit is de zogeheten informatieplicht. Het doel hiervan is dat een partij de inhoud van de akte begrijpt, de gevolgen daarvan kent en kan beoordelen of hij met de in de akte neergelegde rechtshandeling het door hem beoogde doel zal bereiken.

Van een notaris wordt verwacht dat hij een onderzoek instelt naar de rechtstoestand. Daarvoor moet hij alle voor hem toegankelijke registers raadplegen. Dit is de zogeheten onderzoeksplicht. De omvang van de onderzoeksplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Het laatste onderdeel van de zorgplicht is de wilscontrole. De notaris heeft te controleren of de inhoud van zijn akte is gewild en begrepen. Die wilscontrole is in geval van natuurlijke personen van een verstrekkender orde dan in geval van een professionele partij.

Bijzondere waarschuwingsplicht

De bijzondere positie van de notaris brengt ook mee, dat hij gehouden is te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde en feitelijk overwicht. Dit is de bijzondere waarschuwingsplicht. De bijzondere waarschuwingsplicht dient met terughoudendheid te worden toegepast en is alleen in bijzondere gevallen aan de orde.

Vragen over de zorgplicht of waarschuwingsplicht?

Wilt u meer informatie over de zorgplicht of waarschuwingsplicht van de notaris? Wilt u overleggen over de vraag of een notaris correct heeft gehandeld? Neem dan contact op te nemen met Willem van Agt van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].