VvE boete

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Binnen de VvE gelden (gedrags)regels en voorschriften. Ter voorkoming dat eigenaars de regels schenden, kan binnen een VvE een boeteregeling gelden. De VvE is namelijk bevoegd om voor elke overtreding passende boetes te stellen. Flinck Advocaten over de VvE boete.

Overtredingen

De regelgeving van een VvE volgt uit de akte van splitsing, het toepasselijk modelreglement en/of een huishoudelijk reglement. In deze documenten staan artikelen waarin verschillende (gedrags)regels en voorschriften zijn vervat. Daarmee wordt het functioneren van de vereniging of het behoud van de gemeenschappelijke zaken gewaarborgd.
De schending van een verplichting leidt tot een overtreding. Doorgaans staat in het modelreglement een (standaard) bepaling die geeft dat overtredingen kunnen worden beboet. Voorts kan in de splitsingsakte een boeteregeling zijn opgenomen als aanvulling op het modelreglement. Mocht hiervan geen sprake zijn, dan kan de VvE een boeteregeling vaststellen.

Voorwaarde voor een VvE boete

Voor elke (categorie) overtreding dient de VvE een passende boete te stellen. De ernst van een overtreding is afhankelijk van de noodzaak van een verplichting. Daarmee moet met het stellen van de hoogte van een VvE boete rekening worden gehouden. In de jurisprudentie is ook geoordeeld dat een VvE boete een redelijk doel moet dienen. Onderdeel van de redelijkheid is dat er een maximumhoogte (eindbedrag) aan een VvE boete is gesteld.

Boeteregeling (voorbeeld)

Bij afwezigheid van een boeteregeling zal de Vergadering een boeteregeling kunnen vaststellen. Dit kan de Vergadering doen door een (nieuw) huishoudelijk reglement vast te stellen met daarin een boeteregeling. Ook kan op een ledenvergadering een boeteregeling worden vastgesteld, zonder dat dit onderdeel van het huishoudelijk reglement wordt. Dan blijkt de boeteregeling uit de notulen. Hieronder volgt een voorbeeld tekst:

“Conform artikel [-] van het toepasselijke modelreglement, hierna te noemen: “MR”, en artikel [-] van de akte van splitsing, is het bestuur bevoegd, nadat de overtreder eenmaal – schriftelijk – door het bestuur is gewaarschuwd, om de volgende maximale boetes voor zodanige overtredingen of niet-nakoming op te leggen:
In het kader van wijzigingen aan gemeenschappelijke gedeelten;

  • een boete van EUR [-],- per dag met een maximum van EUR [-],- voor het aanbrengen van wijzigingen aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken toebehorend aan de VvE, zoals dit volgt uit artikel [-] MR;
  • een boete van EUR [-],- per dag met een maximum van EUR [-],- voor op-, aan- of onderbouw aan het appartementencomplex, zoals dit volgt uit artikel [-] MR;
  • een boete van EUR [-],- per dag met een maximum van EUR [-],- voor het aanbrengen van decoraties aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken toebehorend aan de VvE, zoals dit volgt uit artikel [-] MR.”

De boeteregeling zou eventueel kunnen worden aangevuld met de bevoegdheid van het bestuur om een boete te matigen. Deze matigingsbevoegdheid kan ook uit het splitsingsreglement volgen.
De voorbeeldtekst hierboven geeft boetes in het kader van het wijzigingen van gemeenschappelijke delen. Vanzelfsprekend kunnen alle ge- en verboden uit de akte van splitsing, het modelreglement en evt. het huishoudelijk moment in dit model worden betrokken.

Huurders

Overtredingen kunnen worden begaan door de eigenaars, maar ook door diens huurders. Huurders worden in de meeste modelreglementen als “gebruikers” aangeduid. Ook gebruikers zijn doorgaans gebonden aan de VvE-regelgeving en kunnen rechtstreeks tot de betaling van een boete worden aangesproken.

Besluit tot incasso van een VvE boete

Inden een VvE boete wordt verbeurd, maar de verbeurde VvE boete niet door de overtreder wordt betaald, dan kan de VvE dit bedrag in rechte incasseren. Zie verder:procederen namens de VvE in 5 stappen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de VvE boete, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]