Go to Top

Voorkomen van conservatoir beslag

Voorkomen van conservatoir beslagEen schuldeiser kan conservatoir of executoriaal beslag leggen op bezittingen van zijn schuldenaar.  Executoriaal beslag is een uitwinnend beslag waarbij zaken daadwerkelijk worden verkocht. Conservatoir beslag wordt ook wel een bewarend beslag genoemd. De functie van conservatoir beslag is om verhaal op de schuldenaar veilig te stellen (tot aan het vonnis). Dit beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld loon en aandelen. Mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten over het voorkomen van het conservatoir beslag.

Onevenwichtig systeem

Het leggen van conservatoir beslag is redelijk eenvoudig. Een schuldeiser verzoekt de Voorzieningenrechter of hij beslag kan leggen door een beslagrekest in te dienen. De Voorzieningenrechter beoordeelt het beslagrekest en verleent doorgaans verlof (toestemming voor het leggen van beslag). Uit artikel 700 Rv. volgt dat een Voorzieningenrechter op een verzoek tot beslag beslist “na summierlijk onderzoek”. Dit is de reden dat doorgaans beslaglegging wordt goedgekeurd.

Summierlijk onderzoek houdt bijvoorbeeld in dat de Voorzieningenrechter het beslagrekest beoordeelt, maar niet dat hij de schuldenaar (op wiens bezittingen beslag wordt gelegd) zal horen. De schuldenaar wordt zo goed als niet betrokken bij de afweging door de Voorzieningenrechter en kan dus geen verweer voeren. Deze zogenaamde “ex parte-procedure” (een procedure zonder wederpartij) zorgt voor een onevenwichtig stelsel.

Beslaglegging en opheffing

Indien de Voorzieningenrechter verlof heeft verleend, dan zal (de advocaat van) de schuldeiser een gerechtsdeurwaarder opdracht verstrekken om conservatoir het beslag te leggen. De schuldenaar is vanaf dat moment geconfronteerd met de nadelige gevolgen van het conservatoir beslag dat bijvoorbeeld op zijn bankrekening of bedrijfswagens is gelegd.

Een beslagen schuldenaar kan de nadelige gevolgen van het conservatoir beslag afwenden door de Voorzieningenrechter de opheffing van het beslag te verzoeken. Voor de opheffing van conservatoir beslag bestaat een aantal gronden. Van een opheffingsgrond is volgens artikel 705 Rv sprake indien:

  •  de voorgeschreven vormen niet zijn nageleefd; of
  • summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt; of
  • summierlijk van het onnodige van het beslag blijkt; of
  • het beslag is gelegd voor een geldvordering, waarvoor voldoende zekerheid wordt gesteld.

Het verzoek tot opheffing van conservatoir beslag is een zelfstandige procedure. Een “opheffingskortgeding” brengt vergelijkbaar met een normale kortgedingprocedure de nodige kosten mee. Deze procedure wordt dus gevoerd nadat conservatoir beslag is gelegd. Er bestaat nog een mogelijk om maatregelen te nemen voordat conservatoir beslag is gelegd.

Mogelijkheid tot het voorkomen van conservatoir beslag door “grijsmaking”

Het voorkomen van conservatoir beslag is vanzelfsprekend mogelijk door uw schuldeiser te betalen en/of een afbetalingsregeling te treffen. Daarnaast is het voorkomen van conservatoir beslag mogelijk door een te verwachten beslag “grijs” te maken.

“Grijsmaking” houdt in dat een debiteur die conservatoir beslag vreest, dit bij een rechtbank kan aanmelden. Bij deze melding kan de schuldenaar zijn bezwaren tegen het gevreesde beslag kenbaar maken. De schuldenaar kan zich daardoor op voorhand verweren tegen het verzoek van zijn schuldeiser. Deze aantekening komt op de grijze lijst van de rechtbank te staan.

Nadat de verweren op de grijze lijst zijn geplaatst en de schuldeiser vervolgens zijn beslagrekest indient, dan wordt de Voorzieningenrechter geattendeerd op deze bezwaren en kan hij daarmee rekening houden. Ook kan de Voorzieningenrechter besluiten de schuldenaar (of beide partijen) eerst te horen voordat hij zijn beslissing maakt. De Voorzieningenrechter zal tot horen kunnen overgaan bij twijfel over de gestelde deugdelijkheid van de vordering (die de beslaglegger stelt te hebben). De Voorzieningenrechter kan deze stappen nemen, maar is daartoe niet verplicht. Ondanks “grijsmaking” is de Voorzieningenrechter niet verplicht om rekening met de bezwaren van de schuldenaar te houden of om hem te horen.

“Grijsmaking” altijd mogelijk?

“Grijsmaking” is geen wettelijk instrument. Het verschilt per rechtbank of “grijsmaking” mogelijk is. “Grijsmaking” werd tot halverwege 2016 door meerdere rechtbanken aangeboden. Op dit moment kan alleen beslag binnen het arrondissement Noord-Holland “grijs” worden gemaakt, voor een periode van zes (6) maanden.

Enerzijds bestaat de tendens dat alle rechtbanken de deuren sluiten voor “grijsmaking”. Anderzijds gaan wellicht toch binnenkort de ramen van alle rechtbanken open. Immers, er loopt onderzoek naar een landelijke en elektronische grijze lijst. Dit onderzoek vindt plaats gelijktijdig met de intrede van het digitale (proces)systeem dat rechtbanken gaan hanteren. Ten behoeve van de modernisering van de rechtspraak is het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (“KEI“) gestart. Wellicht dat van deze ontwikkeling “grijsmaking” onderdeel wordt zodat dit in alle arrondissementen mogelijk wordt gemaakt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het voorkomen van conservatoir beslag door middel van grijsmaking, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: kieffer@flinckadvocaten.nl.