Voorbeeldovereenkomst: cessie

Geplaatst door: Vincent Melens

Als ondernemer kunt u uw vorderingen op debiteuren overdragen. De overdracht van vorderingen is aan andere regels onderworpen dan de overdracht van goederen: er is (onder meer) een overeenkomst van cessie nodig. In een vorige blog over de overdracht van vordering door cessie is precies uitgelegd hoe cessie werkt. In deze blog verstrekt advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten een tweetal voorbeeldovereenkomsten van cessie.

Hoe kunt u vorderingen cederen?

In de wet (zie artikel 3:94 BW) is neergelegd dat vorderingen kunnen worden overgedragen door stille of openbare cessie. Het verschil zit hem in de noodzakelijkheid van het doen van een mededeling. Bij openbare cessie wordt een vordering geleverd door een (onderhandse) akte van cessie en mededeling aan de debiteur. Bij stille cessie is er geen mededeling nodig, maar dient de onderhandse akte wel geregistreerd te worden bij de Belastingdienst. Partijen kunnen er in verband met een stille cessie ook voor kiezen een akte te laten opmaken door een notaris, deze akte hoeft dan niet meer te worden geregistreerd. Aan deze laatste mogelijkheid zijn overigens vaak wel hoge (notaris)kosten verbonden.

Soms kunt u vorderingen niet cederen

Niet alle vorderingen op debiteuren kunnen worden overgedragen. Partijen kunnen namelijk overeenkomen dat een vordering niet overgedragen mag worden. In de jurisprudentie is in dat kader bepaald dat het daadwerkelijk beperken van de overdraagbaarheid van vorderingen enkel expliciet kan. Concreet betekent dit dat er in een overeenkomst tussen de crediteur en debiteur enkele woorden moeten zijn gewijd aan het cessie-verbod. Is de overdracht van de vordering tussen de crediteur en debiteur uitgesloten, en probeert de crediteur desalniettemin zijn vordering te verkopen, dan heeft dit een ongeldige overdracht tot gevolg. Overigens is nog interessant om te vermelden dat indien partijen contractueel de overdraagbaarheid van een vordering hebben beperkt, dit in bepaalde gevallen ook gevolgen heeft voor de mogelijkheid van verpanding en/ of verhypothekeren.

Waarom zou u vorderingen cederen?

Een reden om voor cessie te kiezen kan gelegen zijn in het ondervangen van het debiteurenrisico. Door vorderingen over te dragen aan factormaatschappijen zoals bijvoorbeeld Famed, kan het risico worden afgewenteld en krijgt u vaak direct een groot gedeelte van uw vordering voldaan. De overdracht van vorderingen kan daarnaast nuttig zijn indien de koper van de vordering tevens schuldenaar is van de debiteur. Hij creëert dan namelijk door koop van de vordering de mogelijkheid om zijn eigen schuld te verrekenen met de overgenomen vordering.

Meer informatie?

Meer informatie over overdracht van vorderingen door cessie? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]