Volmacht

Geplaatst door: Vincent Melens

De wet kent verschillende vormen van vertegenwoordiging. De verschillende vormen zijn aan regels onderworpen en neergelegd in specifieke artikelen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorbeelden hiervan zijn lastgeving, zaakwaarneming en vertegenwoordiging van minderjarigen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten behandelt in een aantal blogs de verschillende vormen van vertegenwoordiging. In deze bijdrage de meest voorkomende vorm van vertegenwoordiging: de volmacht.

Wat is een volmacht?

Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 lid 1 BW).

De wet kent twee soorten volmachten, de algemene volmacht en de bijzondere volmacht (artikel 3:62 BW). Van een algemene volmacht is sprake als het de gevolmachtigde is toegestaan alle rechtshandelingen namens de volmachtgever te verrichten. Uitzonderingen moeten uitdrukkelijk worden uitgesloten. Een bijzondere volmacht wordt slechts verleend voor het verrichten van een vooraf bepaalde specifieke rechtshandeling. Bijvoorbeeld het kopen van een specifieke zeilboot of sportauto.

Rechtshandelingen

Een volmacht wordt verleend om rechtshandelingen namens een ander te verrichten. Rechtshandelingen zijn handelingen gericht op een bepaald (rechts)gevolg. Een volmacht kan worden verleend voor handelingen gericht op een beoogd gevolg. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een koop- of huurovereenkomst.

‘In naam van’

Artikel 3:60 BW bepaalt verder dat de rechtshandelingen in naam van de volmachtgever worden verricht. Dit betekent dat de rechtshandelingen de  volmachtgever treffen (artikel 3:66 BW). De gevolmachtigde valt er als het ware tussenuit. De volmachtgever wordt aan de handeling door de gevolmachtigde gebonden. Zoals bijvoorbeeld bij een caissière van een supermarkt. Zij bindt niet zichzelf, maar haar werkgever.

Derdenbescherming

Derdenbescherming komt in beeld als de gevolmachtigde handelt zonder volmacht of de grenzen van zijn volmacht overschrijdt.

Het uitgangspunt is dat de gevolmachtigde instaat voor het bestaan van een (toereikende) volmacht (artikel 3:70 BW). Als hij zonder (toereikende) volmacht handelt met een derde, is hij voor eventuele schade aansprakelijk. In sommige gevallen is de volmachtgever aan de onbevoegde handeling gebonden. In artikel 3:61 lid 2 BW is de derdenbescherming geregeld. Een wederpartij wordt beschermt als:

  1. Redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat een toereikende volmacht was verleend;
  2. Deze aanname is gebaseerd op een handeling of gedraging van de volmachtgever.

De wederpartij mag niet op de hoogte zijn van het ontbreken van een (toereikende) volmacht. Hierbij wordt vooral gekeken naar de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 BW) en het vertrouwensbeginsel (artikel 3:35 BW). Het tweede vereiste wordt ook wel het toedoen-beginsel genoemd. De volmachtgever moet zelf ook een aandeel in het vertrouwen van de wederpartij hebben. Dit kan bijvoorbeeld door een positieve verklaring door de volmachtgever. Als aan deze vereisten is voldaan, is de volmachtgever toch gebonden aan de rechtshandeling.

Bekrachtiging

Als sprake is van een onbevoegd aangegane rechtshandeling kan de volmachtgever er ook voor kiezen de handeling te bekrachtigen (artikel 3:58 BW). Ook dan is hij gebonden aan de rechtshandeling.

Einde van een volmacht

Een bijzondere volmacht eindigt nadat de handeling waarvoor zij is verricht is verleend. Een volmacht eindigt in ieder geval door het overlijden van de volmachtgever of gevolmachtigde. Ook eindigt een volmacht door ondercuratelestelling, het faillissement of toepassing van een schuldsaneringsregeling ten aanzien van één van de partijen (artikel 3:72 BW).

Meer informatie?

Wilt u na het lezen van dit artikel meer informatie? Of heeft u nog specifieke vragen over een volmacht? Neemt u dan contact op met advocaat Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].