Vernietiging besluit wijziging van de splitsingsakte

Geplaatst door: Willem van Agt

Wanneer de VvE met de vereiste meerderheid besluit tot wijziging van de splitsingsakte, kan een appartementseigenaar die het daar niet mee eens is naar de rechter stappen om dat besluit te laten vernietigen. Maar hoe werkt die vernietiging. En wat zijn de vereisten.

Vereisten splitsingsaktewijziging

De splitsingsaktewijziging wordt geregeld in artikel 5:139 e.v. BW. Ook in boek 2 BW staan enkele regelingen over wijziging van de akte (statuten). Ook kan in de akte zelf regelgeving zijn opgenomen over het wijzigen van de splitsingsakte.

Voor een splitsingsaktewijziging is in beginsel instemming van alle appartementseigenaren vereist door het nemen van een unaniem besluit daartoe. Mocht het niet lukken om alle eigenaren hun akkoord te laten geven, dan kan het besluit in een vergadering genomen worden als 80% van het totaal aantal stemmen in de VvE vóór de splitsingsaktewijziging stemt. Tenzij in de bestaande splitsingsakte is bepaald dat er een grotere meerderheid van stemmen nodig is om de akte te wijzigen.

Dat betekent dat de situatie kan ontstaan dat er wel een rechtsgeldig besluit is genomen tot splitsingsaktewijziging, maar dat er één of meerdere appartementseigenaren toch tegen zijn.

Vernietiging besluit splitsingsaktewijziging

Voor die situatie heeft de wet waarborgen ingebouwd. De appartementseigenaren die niet ter vergadering aanwezig waren, die tegen het besluit tot wijziging van de splitsing hebben gestemd of blanco hebben gestemd, hebben namelijk de mogelijkheid om te vorderen dat dit besluit bij rechterlijke uitspraak wordt vernietigd op grond van artikel 5:140b lid 1 BW.

Anders dan veel advocaten bloggen en anders dan voor vernietiging van een ‘gewoon’ besluit van de VvE geldt, wordt deze vernietiging niet ingeleid met een verzoekschrift bij de kantonrechter. Het gaat hier om een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Die dagvaarding moet binnen drie maanden na het besluit worden uitgebracht. Ná die drie maanden, is de bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaard.

Uitgangspunt in de wet is dat de vernietiging in beginsel wordt uitgesproken.

De rechter kan de vernietigingsvordering alleen afwijzen in de in lid 3 van dit artikel limitatief opgesomde gevallen. In de eerste plaats kan dat in geval de bewuste appartementseigenaar naar het oordeel van de rechter geen (voorzienbare) schade lijdt als gevolg van de uitvoering van het besluit tot wijziging van de akte van splitsing. In de tweede plaats kan de rechter de vordering afwijzen in geval de bewuste appartementseigenaar een schadeloosstelling wordt aangeboden door de VvE.

Advocaat voor VvE geschil

Wilt u meer informatie over de mogelijkheid om een besluit tot wijziging van de splitsingsakte te vernietigen? Of wilt u als VvE juist verweer voeren tegen een vordering tot vernietiging van een besluit? Of een ander geschil binnen de VvE? Neem dan contact op te nemen met Willem van Agt van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].