Verjaring

Geplaatst door: Vincent Melens

Vorderingen zijn niet onbeperkt houdbaar. Na verloop van tijd ‘verloopt de geldigheid’ en is een vordering niet meer afdwingbaar. Dit systeem wordt verjaring genoemd. Na hoeveel tijd een vordering precies verjaart, hang af van de grondslag van de vordering in kwestie. Een dwangsom verjaart bijvoorbeeld al na 6 maanden, terwijl vordering uit een factuur of geldlening verjaart na verloop van 5 jaar. Daarnaast is van belang dat verjaring gestuit kan worden, waardoor de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over verjaring, de toepasselijke verjaringstermijnen en stuiting.

Wat is verjaring?

Verjaring is de term die wordt gebruikt voor de situatie waarin zoveel tijd is verstreken, dat er rechten zijn verspeeld en er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op betaling. Hierdoor kan een vordering niet meer worden afgedwongen bij een rechter. Dit betekent echter niet dat de vordering – achteraf bezien – nooit bestaan heeft. De vordering blijft bestaan, maar is juridisch niet meer afdwingbaar. Slechts een natuurlijke (dat wil zeggen: een niet afdwingbare) verbintenis resteert. Verrekenen blijft echter in sommige gevallen – ook na verjaring – nog mogelijk.

Algemene verjaringstermijn: 20 jaar

Het uitgangspunt van de wet is dat een vordering verjaart na verloop van 20 jaar. Als de wet geen specifieke termijn noemt, dan geldt deze verjaringstermijn.

Verjaring vorderingen: 5 jaar

In verreweg de meeste gevallen geldt echter een kortere verjaringstermijn van 5 jaar. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst;
  • Vorderingen tot een periodieke betaling zoals huur, rente of dividend;
  • Vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling;
  • Vorderingen tot het betalen van schadevergoedingen of boete; of
  • Vordering tot ontbinding van een overeenkomst.

Verjaring consumentenkoop: 2 jaar

Voor consumentenkoop geldt een nog kortere termijn. De vordering van een verkoper verjaart (al) na twee jaar.

Verjaring dwangsommen: 6 maanden

Voor dwangsommen geldt een bijzonder regime. Dwangsommen verjaren al na 6 maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd (zie artikel 611g lid 1 Rv). De reden hierachter is dat dwangsommen zijn bedoeld als prikkel tot nakoming, waardoor er geen reden bestaat om voor dwangsommen een langere verjaringstermijn te hanteren.

Verjaring vonnis: 20 jaar

Ook een rechterlijke of arbitrale uitspraak is niet onbeperkt houdbaar. Gedurende 20 jaar kan een vonnis ten uitvoer worden gelegd. Voor een verplichting tot betaling van rente uit een veroordelend vonnis geldt echter een kortere verjaringstermijn van 5 jaar (artikel 3:324 lid 3 BW).

Stuiting van verjaring

Verjaring kan (gelukkig) worden tegengehouden. Dit wordt stuiting genoemd. Een vordering kan op verschillende manier worden gestuit:

  • Door een ‘daad van rechtsvervolging’. In de regel gaat het hierbij om het starten van een procedure, maar ook het instellen van een reconventionele (tegen-)vordering geldt als een daad van rechtsvervolging.
  • Door een schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling. Hierbij moet het gaan om een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar waaruit blijkt dat de schuldeiser aanspraak blijft maken op nakoming.
  • Door erkenning. Gedacht moet worden aan een handeling of gedraging van de schuldenaar waaruit blijkt dat hij de schuld erkent, waardoor de verjaring wordt gestuit.

Na het stuiten van de verjaring op een van de hiervoor genoemde manieren begint de termijn opnieuw te lopen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over verjaring? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]