Toepassing van lijfsdwang, de mogelijkheden

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Indien een wederpartij zich niet houdt aan een uitspraak van de rechter, wat kunt u dan nog doen? Uw advocaat kan in dat geval verschillende dwangmaatregelen treffen. De meest bekende dwangmaatregel is de dwangsom. Een financiële prikkel om de veroordeling tijdig na te komen. Biedt de dwangsom geen uitkomst dan bestaat de mogelijkheid om een veroordeling te vragen onder de toepassing van lijfsdwang. Iets minder bekend maar vaak wel bijzonder effectief. Lijfsdwang betekent dat uw weigerachtige wederpartij kan worden opgesloten in het huis van bewaring totdat hij wél aan zijn veroordeling voldoet. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten legt uit. 

Welke vorderingen lenen zich voor lijfsdwang

In artikel 585 Rv wordt bepaald dat de volgende vorderingen zich lenen voor de toepassing van lijfsdwang:

  • vonnissen en beschikkingen, voor zover zij een veroordeling tot iets anders dan het betalen van geld inhouden; voorbeelden daarvan zijn: medewerking verlenen aan afgifte van zaken, tekenen van (notariële) akten, verstrekken van informatie;
  • vonnissen, beschikkingen en authentieke akten waarbij het gaat om een uitkering van levensonderhoud voorbeelden daarvan zijn: partneralimentatie, kinderalimentatie

Naast deze mogelijkheden biedt de wet ook nog een aantal bijzondere mogelijkheden tot het toepassen van lijfsdwang. Het gaat in dat geval om een strafrechtelijke schadevergoeding of om administratieve boetes (CJIB). Voor beide vorderingen bestaat een vorm van lijfsdwang. Waarbij de administratieve boetes vallen onder de regels van het civiele recht.

Ultimum remedium, laatste redmiddel

De wet bepaalt dat een uitvoerbaarheid bij lijfsdwang achterwege moet blijven zolang er nog andere wijzen van tenuitvoerlegging bestaan. Lijfsdwang kan pas worden toegepast als laatste redmiddel. Dat geeft in de praktijk vaak de voorwaarde dat eerst om een veroordeling onder last van een dwangsom zal worden gevraagd en pas wanneer dat geen uitkomst biedt een veroordeling onder lijfsdwang in beeld komt.

De rechter zal wel verlangen dat een verzoek tot uitvoerbaarheid bij lijfsdwang goed gemotiveerd wordt. De wet bepaalt namelijk dat een veroordeling onder lijfsdwang pas zal worden gegeven indien aannemelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst zal bieden en het belang van de schuldeiser toepassing daarvan rechtvaardigt.

Opheffing van een veroordeling onder lijfsdwang

Bent u veroordeeld onder toepassing van lijfsdwang maar blijkt het onmogelijk om aan deze veroordeling te voldoen? In dat geval is het mogelijk om opheffing van de executie onder lijfsdwang te vorderen in een kort geding procedure. In dat geval staat het centraal om aan te tonen dat nakoming onmogelijk is.

Lijfsdwang dient namelijk achterwege te blijven in het geval de schuldenaar in de onmogelijkheid verkeert aan de hoofdveroordeling te voldoen, is dat geval, dan is er geen sprake meer van een prikkel tot nakoming maar van een sanctie. Voor een dergelijke sanctie is in het Nederlandse civiele recht geen plaats.

U heeft al een vonnis, maar dat is nog niet ‘uitvoerbaar bij lijfsdwang’ verklaard

In het geval u al beschikt over een vonnis maar de wederpartij is nog steeds weigerachtig om mee te werken aan de veroordeling, dan kan in een aparte kort geding procedure alsnog een uitvoerbaarheid bij lijfsdwang worden gevraagd aan de rechter. In deze procedure zal niet opnieuw de complete zaak voorliggen. De voorzieningenrechter zal zich moeten buigen over de vraag of in het onderhavige geval lijfsdwang gepast is.

Advocaat beslag- en executierecht

In het geval u nog vragen heeft over lijfsdwang en de toepassing daarvan, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met advocaat beslag- en executierecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]