Ten uitvoer leggen van een arbitraal vonnis

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Het ten uitvoer leggen van een arbitraal vonnis is pas mogelijk nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank daartoe, op verzoek van een der partijen, verlof heeft verleend. Advocaat beslag en executierecht, mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten legt uit hoe de exequaturprocedure in zijn werk gaat.

Veroordelend arbitraal vonnis

Eenmaal een arbitraal vonnis in handen dan bent u al een heel eind. De arbiters hebben in uw voordeel beslist. In het geval de wederpartij niet vrijwillig uitvoering geeft aan hetgeen waartoe hij is veroordeeld, zullen nadere rechtsmaatregelen moeten worden genomen. In Nederland is het namelijk niet mogelijk om zonder tussenkomst van de (voorzieningen)rechter van de rechtbank een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen. U kunt derhalve nog niet executeren.

Verlof tot tenuitvoerlegging, exequatur

De wet bepaalt in artikel 1062 Rv dat een geheel of gedeeltelijk arbitraal eindvonnis, waarvan geen hoger beroep meer mogelijk is, met verlof van de voorzieningenrechter ten uitvoer kan worden gelegd, ofwel geëxecuteerd.

Als het arbitrale vonnis door het scheidsgerecht is neergelegd bij de griffie van de rechtbank dan zal daarop, bij verlening van het verlof, een aantekening worden gemaakt dat het verlof is verleend. Ook in het geval het arbitrale vonnis niet is neergelegd, kan eveneens verlof worden verkregen. In dat laatste geval zal het verlof in een aparte beschikking worden gegeven.

Het verlof wordt verkregen door het indienen van een verzoekschrift tot het verkrijgen van het gevraagde verlof, hetgeen ook wel een exequatur wordt genoemd.

Weigering tot het verlenen van verlof, geen exequatur

Slechts op zeer beperkte gronden mag de voorzieningenrechter weigeren om verlof te verlenen. De gronden voor weigering zijn:

  • het vonnis, of de wijze waarop dit tot stand kwam, is kennelijk in strijd met de openbare orde of de goede zeden;
  • het vonnis is in strijd met artikel 1055 Rv toch uitvoerbaar bij voorraad verklaard;
  • het vonnis bevat een last onder dwangsom in strijd met artikel 1056 Rv.

In het geval de voorzieningenrechter voornemens is het verlof tot tenuitvoerlegging te weigeren, zal hij de partijen eerst horen ter terechtzitting. In een dergelijk geval heeft de verzoekende partij de gelegenheid om het verzoek nader toe te lichten.

Over het algemeen zijn arbitrale vonnissen van bijvoorbeeld het Scheidsgerecht Gezondheidszorg of de Raad van Arbitrage voor de Bouw niet in strijd met de goede zeden of de openbare orde. Een weigering van een exequatur is dan ook vrij zeldzaam. Toch komt het wel eens voor dat een exequatur wordt geweigerd, zie bijvoorbeeld deze uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam. Het verlof werd geweigerd omdat de Raad van Arbitrage voor de bouw – ongelukkigerwijs – een eenmanszaak (bij bedrijfsnaam) had veroordeeld in plaats van de natuurlijke persoon die activiteiten binnen bij wijze van eenmanszaak ontplooide.

Advocaat beslag en executierecht

Heeft u nog vragen over het verloop van een arbitrale procedure of over de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis? Neem dan contact op met advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].