Conflict of ruzie met de curator

Geplaatst door: Vincent Melens

De curator heeft een belangrijke taak in het faillissement. Hij is namelijk belast met het beheer en de vereffening van de boedel van de failliet. De curator moet bij zijn taak allerlei (tegenstrijdige) belangen meewegen. Het is dan ook niet vreemd dat dit soms mis gaat of tot een conflict of ruzie met de curator leidt. Maar wat nu als u aan het kortste eind dreigt te trekken? Advocaatfaillissementsrechtmr. Vincent Melensvan Flinck Advocaten over een conflict of ruzie met de curator.

Bestuurders

Als bestuurder bent u een gemakkelijk doelwit. U heeft immers de touwtjes van de onderneming in handen tot aan een faillissement. Als u een fout maakt kunt u daarvoor door de curator aansprakelijk worden gehouden. Er bestaan verschillende grondslagen waaronder:

  • een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling (dat wil zeggen: geen redelijk denkend bestuurder handelt op deze wijze)
  • een voldoende ernstig persoonlijk verwijt (bijvoorbeeld omdat u verhaal voor schuldeisers onmogelijk heeft gemaakt)

Afhankelijk van de precieze grondslag van de aansprakelijkheid kunt u als bestuurder hiertegen verweer voeren.

Schuldeisers

Als schuldeiser van een failliete vennootschap wilt u een zo groot mogelijk deel voldaan zien. Voor dat u wordt betaald dient u de vordering ter verificatie in. De curator kan uw vordering betwisten, maar u kunt ook de vorderingen van andere schuldeisers betwisten. De rechter-commissaris zal in zulke gevallen proberen tot een schikking te komen. Lukt dat niet, dan kan een procedure bij de rechter worden gevoerd.

Separatisten

Als pand– en hypotheekhouder (dit worden separatisten genoemd) kunt u zonder rekening te houden met het faillissement (dat wil zeggen: zonder dat u uw vordering moet indienen ter verificatie) uw recht uitoefenen. Het kan echter zo zijn dat de curator uw positie betwist. Bijvoorbeeld omdat de curator zich op het standpunt stelt dat het betreffende pandrecht of hypotheekrecht niet geldig is. Een discussie hierover kan juridische ingewikkeld zijn, zodat het verstandig is om u hierin te laten adviseren.

De failliet

Een faillissement is iets wat elke ondernemer koste wat kost wil voorkomen. Blijkt het toch onontkoombaar dan is het prettig als de afwikkeling soepel verloopt. Als de curator uw belangen niet of onvoldoende meeweegt dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechter-commissaris. Voor het indienen van een dergelijk verzoekschrift heeft u een advocaat nodig.

Paulianeus handelen

Vlak voor faillissement gebeurt er in een vennootschap vaak van alles. Het bestuur probeert de onderneming te redden en zal alles binnen haar kunnen doen om het hoofd boven water te houden. Het bestuur mag echter niet paulianeus handelen, dat wil zeggen dat bepaalde schuldeisers ten koste van andere worden bevoordeeld, terwijl beide partijen weten dat het faillissement onvermijdelijk is. Een curator kan zulke handelingen vernietigen en hij kan u als schuldeiser aanspreken tot terugbetaling. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u hier tegen opkomen bij de rechter.

Ruzie met de curator?

Heeft u een conflict of ruzie met de curator en wilt u graag advies ten aanzien van uw positie? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]