Retentierecht

Geplaatst door: Vincent Melens

Weigert een klant of opdrachtgever te betalen? Het retentierecht kan uitkomst bieden. Een schuldeiser (of retentor genaamd) is namelijk bevoegd om afgifte van een zaak op te schorten, totdat de schuldenaar de vordering heeft voldaan. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over het retentierecht en concrete toepassing daarvan. 

Wat is een retentierecht?

In het standaard voorbeeld heeft een garagehouder een auto gerepareerd, maar wordt zijn rekening niet betaald. Met een beroep op het retentierecht kan de garagehouder de betreffende auto onder zich houden tot zijn rekening wél betaald wordt. Een retentierecht kan niet alleen worden uitgeoefend op een roerende zaak zoals een auto, maar is ook van toepassing op onroerende zaken zoals een bedrijfspand, woning of een parkeerterrein.

Voorwaarden

De wet bepaalt in artikel 6:52 BW in welke gevallen een schuldeiser een beroep kan doen op het retentierecht. In de regel dient er sprake te zijn van een opeisbare vordering. Daarnaast bepaalt dat wet dat er tussen beide verbintenissen voldoende samenhang moet zijn. In het voorbeeld van de garage vloeien beide verplichtingen (betaling en afgifte) voort uit dezelfde rechtsverhouding, zodat de garagehouder terecht de auto onder zich kan houden tot de rekening betaald is. Daarnaast is van belang dat de schuldeiser (retentor) de feitelijke macht uitoefent over de betreffende zaak.

Verhaal en voorrang

Voor schuldeisers is het retentierecht niet alleen een doeltreffend pressiemiddel om een vordering alsnog betaald te krijgen. De wet kent namelijk ook aan de retentor een verhaalsrecht toe, waardoor de retentor zich met voorrang kan verhalen. Dat betekent dat de retentor – nadat hij over een executoriale titel beschikt (bijvoorbeeld een vonnis) en executoriaal beslag heeft gelegd – de zaak kan verkopen om zich vervolgens uit de verkoopopbrengst met voorrang te verhalen.

Faillissement

Een ander belangrijk kenmerk van het retentierecht is dat het ook in een faillissement van de schuldenaar zijn werking behoudt. De curator zal de vordering van retentor kunnen inlossen of de betreffende zaken opeisen. In dat laatste geval kan de curator de zaken verkopen, maar behoudt de retentor voorrang op de verkoopopbrengst. Doet de curator niets, dan kan de retentor zelf de zaken verkopen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het retentierecht of heeft u nog concrete vragen over de toepassing daarvan? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]