Regresrecht

Geplaatst door: Vincent Melens

In het bedrijfsleven komt het vaak voor dat een bank of verhuurder extra zekerheid verlangt in de vorm van borgstelling of hoofdelijkheid. Het is ook mogelijk dat een bank zelf extra zekerheid biedt op verzoek van haar klant in de vorm van een bankgarantie. Voldoet iemand een schuld die ten laste van een ander zou behoren te komen, dan kan degene die is aangesproken zich onder omstandigheden verhalen op die ander. Dit verhaalsrecht heet een regresrecht. Naast de hierboven genoemde omstandigheden kan het regresrecht ook een rol spelen in het kader van de vennootschap onder firma (v.o.f.), het verzekeringsrecht of bijvoorbeeld in verband met een derdenpand of hypotheek. Een regresrecht kan ontstaan uit de wet of uit een overeenkomst. Hoe werkt het regresrecht precies? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over het regresrecht. 

Het regresrecht, wat is dat?

Het regresrecht kan worden omschreven als het recht van een schuldenaar om van een medeschuldenaar betaling te vorderen van het bedrag dat de schuldenaar teveel heeft betaald aan de schuldeiser. Dit kan bijvoorbeeld 50% van de schuld zijn binnen een v.o.f. met twee vennoten, maar ook 100% van een schuld zoals het geval bij een borgtocht. Het regresrecht heeft niet een eigen (algemene) wettelijke regeling, wel zijn er een aantal bijzondere verschijningsvormen van het regresrecht in de wet vervat. Van belang is dat voor het ontstaan van een regresrecht niet vereist is dat er een wettelijke grondslag is; een dergelijke vordering kan (dus) ook ontstaan op grond van een overeenkomst.

Hoofdelijkheid en borgtocht

Een schuldeiser kan verlangen van zijn schuldenaar dat er naast hem nog een ander zich hoofdelijk voor de schuld verbindt. De toepasselijke bepalingen daarover staan in de artikelen 6:6 BW e.v. Hoofdelijkheid kan zich voor doen in de privé sfeer, bijvoorbeeld als de bank verlangt dat naast u ook uw partner zich (hoofdelijk) verbindt tot nakoming van de hypotheekschuld. Daarnaast speelt hoofdelijkheid een rol in de zakelijke sfeer; zo kan een moedervennootschap zich (hoofdelijk) verbinden tot nakoming van een schuld van haar dochter. In dat geval staat het de schuldeiser vrij om te bepalen wie hij tot nakoming aanspreekt. Heeft u als hoofdelijke schuldenaar het gehele bedrag betaald, dan heeft u vervolgens een regresrecht op uw medeschuldenaar voor het gedeelte de schuld hem of haar aangaat.

Ook uit hoofde van borgtocht kan een regresrecht ontstaan. De borgtocht is een bijzondere vorm van hoofdelijkheid, geregeld in artikel 7:850 BW e.v., waarbij hij zich onderscheidt van hoofdelijkheid met zijn subsidiaire karakter alsmede zijn afhankelijkheid.

Bankgarantie

Naast hoofdelijkheid en borgtocht geeft ook de rechtsfiguur bankgarantie (mogelijk) aanspraak op een regresrecht. Anders dan voornoemde figuren kent de bankgarantie geen wettelijke, maar een contractuele grondslag. Indien u de bank opdracht geeft een bankgarantie voor u te stellen en de begunstigde roept deze in, dan zal de bank aan de begunstigde overgaan tot uitkering. De bank zal dit niet ondermeer doen. Dit doet de bank alleen omdat zij zich naar u kan omkeren. De bank kan hetgeen dat onder de bankgarantie ‘wordt getrokken’ verhalen op u zodat de lasten uiteindelijk voor rekening komen van degene die de lasten in de gegeven omstandigheden zou moeten dragen.

Regres binnen een v.o.f.

De wet geeft in artikel 18 WvK dat elk der vennoten hoofdelijke verbonden is voor de schulden van de vennootschap. Dit houdt in dat iedere vennoot, naast het vennootschappelijk verband, door een derde die schuldeisers is kan worden gehouden tot voldoening van de gehele vordering van die schuldeiser. Deze regeling ziet op de externe verhoudingen. Intern zal de schuld vervolgens gezamenlijk worden gedragen. Krachtens artikel 7A:1670 BW worden de winsten en verliezen (behoudens anders luidende afspraken) verdeeld evenredig naar het aandeel dat de vennoot heeft ingebracht. Voldoet een vennoot een schuld van de vennootschap dan zal hij zich voor een gedeelte kunnen verhalen op zijn medevennoten, anders gezegd: hij verkrijgt een regresrecht op zijn medevennoten.

Meer informatie over het regresrecht?

Wilt u meer informatie over de hierboven besproken regresrechten of heeft u wellicht vragen over andere en niet aan bod gekomen vormen van regres? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].