EXECUTIEGESCHIL, MISBRUIK VAN RECHT

Een vonnis van de Nederlandse rechter levert een executoriale titel op. Indien niet vrijwillig aan de veroordeling wordt voldaan kan dat worden afgedwongen door executiemaatregelen. Bijvoorbeeld door het leggen van beslag, het toepassen van reële executie of het ontruimen van een onroerende zaak.

In beperkte gevallen zal het treffen van executiemaatregelen kunnen leiden tot misbruik van recht. In dat geval kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging schorsen. Advocaat beslag- en executierecht mr. Vincent Melens over het executiegeschil en misbruik van recht.

Uitvoerbaar bij voorraad

Op verzoek van de eisende partij kan een vonnis uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. In de meeste gevallen wordt dat verzoek door de rechter toegewezen. Het gevolg daarvan is dat het instellen van hoger beroep geen schorsende werking heeft voor de uitvoerbaarheid. De partij die in eerste aanleg in het gelijk is gesteld kan daardoor hangende het hoger beroep onverkort executiemaatregelen treffen met alle gevolgen van dien.

Een effectief middel dat de geëxecuteerde kan opwerpen is een executiegeschil. De rol van de rechter is hierin echter beperkt. Hij zal het vonnis in beginsel moeten eerbiedigen en kan slechts in het geval dat er sprake is van misbruik van recht de executie schorsen.

Misbruik van recht

De voorzieningenrechter kan tot het oordeel komen dat er sprake is van misbruik van recht in het geval dat:

  • Het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke fout berust;
  • Er zich na het vonnis feiten voordoen of aan het licht komen op grond waarvan de geëxecuteerde in een noodtoestand zal komen te verkeren;
  • Er andere feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan de executant in redelijkheid geen gebruik mag maken van zijn recht tot executie van het vonnis.

Kort geding

Een kort geding procedure is bij uitstek de aangewezen procedure om snel schorsing van de executiemaatregelen voor elkaar te krijgen. In bijzonder spoedeisende gevallen kunt u al binnen enkele uren bij de rechter terecht.

Advocaat beslag- en executierecht

Wordt u geconfronteerd met executiemaatregelen of heeft u nog vragen over het executiegeschil?

Vincent Melens

Advocaat/ oprichter

 

Neem vrijblijvend contact op met mr. Vincent Melens, een gespecialiseerde advocaat beslag- en executierecht van Flinck Advocaten.

Telefoonnummer: 020 – 26 10 234

E-mail: [email protected]

Actualiteiten