Persoonlijke aansprakelijkheid van de curator

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Als een schuldenaar failliet wordt verklaard, dan wordt een curator aangesteld. Op de dag van de faillietverklaring verliest de schuldenaar zijn beschikking en beheer over de boedel. Beiden gaan over op de curator. Een curator kan vervolgens gedurende de afwikkeling van het faillissement fouten maken. Hierdoor kunnen schuldeisers of andere betrokkenen schade lijden. De curator kan verplicht zijn om die schade te vergoeden.  Flinck Advocaten over de taak en aansprakelijkheid van de curator. 

De taak van de curator

De curator is een gerechtelijk bewindvoerder die is belast met de vereffening van de boedel (artikel 68 Fw.). De curator heeft hiervoor bevoegdheden zoals het verkopen van eigendommen van de failliet, het opzeggen van arbeids- en huurovereenkomsten, het inroepen van de faillissementspauliana en/of het aansprakelijk stellen van bestuurders van de vennootschap vanwege onbehoorlijk bestuur.

Een curator probeert kosten te besparen en opbrengsten te genereren zodat er zoveel mogelijk kapitaal onder de schuldeisers kan worden verdeeld. Een curator dient daarbij niet alleen rekening te houden met de belangen van die schuldeisers. Maar bijvoorbeeld ook met de schuldenaar zelf en andere betrokkenen.

Aansprakelijkheid van de curator (“pro se”)

Een curator kan in de uitvoering van zijn taak fouten maken waardoor betrokkenen van het faillissement schade lijden. De curator kan verplicht zijn om die schade te vergoeden als hij daarvoor aansprakelijk is. Van persoonlijke aansprakelijkheid is sprake indien de curator zijn zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden.

Maar wat houdt de zorgvuldigheidsnorm van de curator in? De Hoge Raad verwoordde deze norm in het zogenaamde “Maclou-arrest”. Deze norm luidt als volgt: “Een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.” Dit wordt ook de Maclou-norm genoemd.

Aansprakelijkheid in de praktijk

Of de zorgvuldigheidsnorm is geschonden, hangt af van de omstandigheden van het geval. Van schending kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de curator:

  • boedelschulden verwijtbaar heeft laten oplopen of ten onrechte heeft laten ontstaan;
  • onvoldoende inzet heeft getoond om de hoogste opbrengst na te streven;
  • een wettelijk voorrecht niet in acht heeft genomen;
  • ten onrechte een pandrecht te niet heeft laten gaan door afstand te doen van een vordering;
  • heeft nagelaten noodzakelijke diensten af te nemen (door bijvoorbeeld onroerend goed te verkopen zonder taxatie);
  • heeft gehandeld in strijd met een beschikking van de rechter-commissaris;
  • ten onrechte heeft nagelaten om door te procederen of juist een kansloze procedure is gestart.

Aansprakelijkheid wordt niet snel vastgesteld

Van persoonlijke aansprakelijkheid van de curator is niet zomaar sprake. Volgens de Hoge Raad komt de curator een zekere mate van vrijheid toe. De curator dient zich te richten naar het belang van de boedel, maar het is in beginsel aan zijn inzicht overgelaten op welke wijze en langs welke weg dat belang het beste kan worden gediend. Het is niet de bedoeling dat een curator gedurende zijn taak bevreesd moet zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid.

Meer informatie?

Heeft u een conflict met een curator en/of wilt u uw schade op een curator verhalen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]