Go to Top

Pandrecht

PandrechtHet pandrecht is een zekerheidsrecht en kan worden gevestigd op roerende zaken, maar ook op vorderingen (bijvoorbeeld een vordering tot betaling van een geldsom). Een pandrecht verschaft de houder daarvan het (zekerheids)recht om zich met voorrang te verhalen op de roerende zaak of (geld)vorderingen van de pandgever.

Ontstaan pandrecht

Een pandrecht ontstaat door vestiging daarvan. Dit kan zowel door middel van een notariële of onderhandse akte gebeuren. In dat laatste geval schrijft de wet voor dat de onderhandse akte moet worden geregistreerd bij de Belastingdienst, zodat later het (exacte) moment van vestigen kan worden vastgesteld. Degene die het pandrecht verleent wordt de pandgever genoemd. Meestal is dit de schuldenaar die een lening of een andere (financiële) verplichting aangaat. Degene die het pandrecht ontvangt, heet de pandhouder.

Een pandrecht heeft twee belangrijke kenmerken waardoor het zich onderscheidt van andere rechten.

Parate executie

Allereerst is aan een pandrecht het recht van parate executie verbonden. Dit betekent dat de pandhouder/schuldeiser zich kan verhalen op de verpande zaak zonder dat hij een gerechtelijke uitspraak nodig heeft op het moment dat de pandgever/schuldenaar in verzuim is. Als het pandrecht is gevestigd op een roerende zaak (bijvoorbeeld een auto of inventaris), dan heeft de pandhouder het recht om de zaak openbaar te verkopen om zich vervolgens op de verkoopopbrengst daarvan te verhalen. Is het pandrecht gevestigd om een geldvordering, dan kan de pandhouder zich verhalen door inning van de verpande vordering.

Separatist

Het tweede kenmerk ziet op de zogenaamde separatistenpositie van de pandhouder. Dit betekent dat de positie van de pandhouder niet wordt aangetast door een faillissement van de pandgever. De pandhouder kan de verpande zaak dus buiten het faillissement om executeren en zich op de opbrengst verhalen.

Advocaat nodig?

Wilt u meer informatie over pandrechten, of bent u op zoek naar een advocaat voor advies over het vestigen van een pandrecht? Neem vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde advocaat van het advocatenkantoor Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl