Onbevoegde onderhuur

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Op basis van de wet is het een huurder niet toegestaan om zelfstandige woonruimte onder te verhuren. Dit beginsel wordt in de praktijk meestal nader gewerkt in het huurcontract. Zo zal een huurder het gehuurde vaak persoonlijk moeten gebruiken en wordt in de regel expliciet verboden de ruimte onder te verhuren. Onderhuur is over het algemeen dus niet toegestaan.
Advocaat huurrecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over (illegale) onderhuur.

Bevoegde of onbevoegde onderverhuur

In het geval dat zelfstandige woonruimte toch wordt onderverhuurd heet dat onbevoegde onderhuur. De huurder was immers niet bevoegd om de woonruimte onder te verhuren.

Zowel bij bevoegde als onbevoegde onderverhuur ontstaat er wel een rechtsgeldige (onder)huurovereenkomst tussen de huurder en de onderhuurder. De onderhuurder van zelfstandige woonruimte heeft daarmee direct wettelijke huurbescherming jegens de huurder. Daarnaast zal de onderhuurder een zelfstandig recht jegens de verhuurder verkrijgen op het moment dat de hoofdhuurovereenkomst eindigt.

Tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst

In het geval de huurder het verbod op onderverhuur overtreedt is dat een grond voor de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen en/of ontbinding  van het huurcontract te vorderen bij de kantonrechter. Hiermee eindigt de (hoofd)huurovereenkomst jegens de huurder.

Indien de vordering tot ontbinding van de hoofdhuurovereenkomst wordt toegewezen blijft de onderhuurovereenkomst onverkort van kracht.

Het gevolg van het eindigen van de hoofdhuurovereenkomst is dat de huurder niet meer kan nakomen jegens de onderhuurder. Deze discussie is vaak minder actueel omdat op grond van de wet een onderhuurder een zelfstandig recht heeft jegens de hoofdverhuurder.

Bescherming van de onderhuurder van zelfstandige woonruimte

De wetgever heeft de onderhuurder ook huurbescherming ten aanzien van de hoofdverhuurder toebedeeld. In het geval de hoofdhuur eindigt (door opzegging, ontbinding of wederzijds goedvinden) wordt de huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte met de onderhuurder automatisch voortgezet met de verhuurder.

U bent als verhuurder dus in beginsel gebonden aan de onderhuurder. Ook in het geval de onderhuur onbevoegd was aangegaan door de huurder.

Als verhuurder kunt u binnen zes maanden na het eindigen van de hoofdhuur een vordering bij de kantonrechter instellen dat de huurovereenkomst niet wordt voortgezet. De vordering wordt toegewezen in het geval:

  • De wederpartij vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt voor een behoorlijke nakoming;
  • De onderhuur is aangegaan met de kennelijke strekking de onderhuurder de positie van huurder te verschaffen;
  • Indien in redelijkheid en billijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd dat hij de huurovereenkomst met de onderhuurder voortzet;
  • Indien de onderhuurder geen huisvestingsvergunning kan verkrijgen.

advocaat huurrecht

Als u wordt  geconfronteerd met ongewenste onderverhuur of andersoortige huurkwesties neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Mathieu Vreeswijk op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]