Lijfsdwang

Geplaatst door: Vincent Melens

Geeft een schuldenaar geen gehoor aan een rechterlijke uitspraak, dan is het mogelijk om nakoming van het vonnis af te dwingen met lijfsdwang. Maar hoe werkt lijfdwang precies? En aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat lijfswang opgelegd kan worden? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over lijfsdwang en de praktische toepassing daarvan.

Informatieverplichting van een schuldenaar

Op grond van artikel 475g Rv is een schuldeiser die veroordeeld is tot betaling van een geldsom, verplicht inlichtingen te verschaffen over zijn inkomens- en vermogenspositie en over voor verhaal vatbare goederen. Deze vordering kan zo nodig in een kort geding procedure worden afgedwongen met lijfsdwang en/of dwangsommen.

In het standaard arrest op dit gebied Tripels/Masson (HR 20 september 1991, NJ 1991/552)  heeft de Hoge Raad overwogen dat “een schuldenaar in beginsel verplicht is een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom jegens hem verkreeg heeft, inlichtingen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en omtrent voor verhaal vatbare goederen te verschaffen en dat het voldoen aan deze verplichting zo nodig door middel van lijfsdwang mag worden gerealiseerd” .

Deze informatieverplichting voor een schuldenaar is inmiddels herhaaldelijk bevestigd in de rechtspraak. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

Voorwaarden

De hiervoor genoemde informatieplicht van artikel 475g Rv is echter niet onbegrensd. Er bestaat enkel de verplichting om inlichtingen te verschaffen over specifieke vermogensbestanddelen. Een algemene verplichting van de schuldenaar om rekening en verantwoording af te leggen over zijn financiële situatie bestaat dus niet.

Daarnaast is het goed om te beseffen dat lijfsdwang een bijzonder ingrijpend (rechts)middel is. De schuldenaar wordt in dat geval namelijk overgebracht naar het huis van bewaring totdat hij aan de uitspraak van de rechter voldoet. Dit betekent dat een verzoek tot het opleggen van lijfsdwang alleen door een rechter zal worden toegewezen, als het aannemelijk is dat andere dwangmiddelen zoals een dwangsom niet een voldoende prikkel zullen geven.

Lijfsdwang in het arbeidsrecht

Ook binnen het arbeidsrecht bestaat de mogelijkheid om nakoming van een vonnis met lijfsdwang af te dwingen. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, waarin een werknemer een concurrentieverbod werd opgelegd op straffe van lijfsdwang. De werknemer kon in verband met het overtreden van het concurrentiebeding in gijzeling worden genomen voor de duur van maximaal één maand per overtreding, met een maximum van één jaar.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over lijfsdwang, de praktische toepassing daarvan, of bent u op zoek naar een advocaat lijfsdwang? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]