Lastgeving

Geplaatst door: Vincent Melens

Als een opdrachtgever een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer dan is er (vaak) sprake van een overeenkomst van opdracht. Een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht is de lastgeving. Maar wat houdt een lastgeving precies in? In welke gevallen wordt deze (extra) speciale overeenkomst ingezet? En waarop moet gelet worden bij het aangaan van een lastgeving? Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over lastgeving.

Juridische werking lastgeving

De lastgeving wordt geregeld in artikel 7:414 BW. Het betreft een bijzondere vorm van een overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat de algemene regels over de overeenkomst van opdracht ook van toepassing zijn op lastgeving.

Bij lastgeving verplicht de ene partij (‘de lasthebber’) zich om voor rekening van een andere partij (‘de lastgever’) een of meer rechtshandelingen te verrichten met derden. Het moet dus gaan om een rechtshandeling (bijv. het sluiten van een overeenkomst). Lastgeving kan dus niet van toepassing zijn bij feitelijke werkzaamheden. De lasthebber kan zich verplichten te handelen in naam van de lastgever, maar handelen in eigen naam is ook mogelijk.

Een lasthebber heeft een verplichting om te handelen: hij moet dus iets doen. Dit is een wezenlijk verschil met de rechtsfiguur van volmacht, waarbij de gevolmachtigde bevoegd is om voor een ander rechtshandelingen te verrichten, maar hiertoe niet verplicht is.

Voorbeelden van lastgeving

Er zijn verschillende situaties waarbij een lastgeving wordt gebruikt:

  • Een klassiek voorbeeld van lastgeving is het uitbrengen van een bod op een veiling (op bijvoorbeeld een kostbaar schilderij) namens iemand anders;
  • Soms wordt een lastgeving verstrekt aan een derde om een vordering te innen. Dit wordt (ten onrechte) vaak ‘cessie ter incasso’ genoemd. Deze benaming is echter niet juist; er is doorgaans geen sprake van overdracht van een vordering (cessie), maar van een verplichting om een vordering voor iemand anders te incasseren. Dat is een vorm van lastgeving;
  • De lastgeving wordt eveneens gebruikt bij het opstellen van een bankgarantie. De bank verplicht zich dan om in eigen naam, voor rekening en risico van de opdrachtgever, de bankgarantie jegens de begunstigde te stellen. Ook dat is een vorm van lastgeving.
  • Het komt voor dat aan de lasthebber opdracht wordt gegeven om in eigen naam, maar voor rekening van de lastgever, te procederen. Dit wordt ook wel ‘middellijke procesvertegenwoordiging’ genoemd.

Voordeel van lastgeving is dat de lastgever een precieze verplichting kan opleggen aan de lasthebber. Nadeel van lastgeving is dat de lastgever een risico loopt op niet-nakoming door zowel de lasthebber en derde, en op een tegenstrijdig belang van de lasthebber. In beide situaties wordt door de wet aanvullende bescherming geboden.

Wanprestatie

Voor wanprestatie bij lastgeving gelden extra regels:

  • Als de lasthebber in eigen naam heeft gehandeld, kan hij schadevergoeding vorderen bij de derde mits die in zijn verplichtingen tekortschiet.
  • Als de lasthebber in eigen naam heeft gehandeld en zelf tekortschiet, kan de lastgever de voor overgang vatbare rechten van de lasthebber jegens de derde door een schriftelijke verklaring aan hen beiden op zich doen overgaan.
  • Ook de derde kan via een schriftelijke mededeling aan de lastgever de rechten van de lasthebber laten overgaan op zichzelf, als de lasthebber in eigen naam heeft gehandeld en tekortschiet.

Tegenstrijdig belang bij lastgeving

Door de wetgever is rekening gehouden met twee gevallen waarin sprake kan zijn van tegenstrijdig belang:

  • Als de lasthebber voor rekening van de lastgever een rechtshandeling verricht met zichzelf;
  • Als de lasthebber tevens als lasthebber van de wederpartij optreedt.

In beide gevallen mag de lasthebber slechts optreden als de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat tegenstrijdige belangen zijn uitgesloten. Als geen sprake is van bovenstaande twee gevallen, maar er is wel een direct of indirect belang van de lasthebber, dan zal hij de lastgever in elk geval in kennis moeten stellen van dat belang.

Conclusie

De lastgeving is een bijzondere overeenkomst van opdracht, waarbij de lasthebber zich verplicht rechtshandelingen te verrichten voor de lastgever. Doordat bij lastgeving meerdere belangen spelen, is het van belang om de afspraken duidelijk op papier vast te leggen.

Wilt u meer informatie over de lastgeving? Of heeft u een andere vraag over een overeenkomst van opdracht? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Vincent Melens Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]