Incasso servicekosten VvE, gratis dagvaarding

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Ziet u zich als Vereniging van Eigenaren (VvE) geconfronteerd met leden die weigeren de servicekosten tijdig te voldoen? Dan vindt u hier uitleg en een voorbeeld dagvaarding waarmee u zelf en dus zonder advocaat bij de kantonrechter de servicekosten kan incasseren. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk legt in deze bijdrage ‘incasso servicekosten vve, gratis dagvaarding’ uit hoe u het beste te werk kunt gaan en waar u op moet letten.

De regels staan verspreid

Als VvE bent u gebonden aan allerlei regels die verspreid staan over verschillende reglementen, aktes en de wet.

  • De splitsingsakte bepaalt onder andere hoe groot het (mede)eigendom is van de eigenaren. Dit is relevant omdat ieder voor zijn deel moet bijdragen in de kosten.
  • Vaak is in de splitsingsakte een Modelreglement van toepassing verklaard, waaruit diverse rechten en plichten blijken. De meest voorkomende Modelreglementen zijn die uit de volgende jaren: 1972, 1973, 1983, 1992 en 2006. In het Modelreglement staan ook regels omrent het incasseren van de servicekosten.
  • De VvE kan naast het Modelreglement ook een huishoudelijk reglement hebben. Dit reglement bevat vaak een verdere invulling van de regels uit het Modelreglement. Lees ook dit document na op regels omtrent het incasseren van servicekosten.

In de gratis dagvaarding voor het incasseren van servicekosten, wordt uitgegaan van het Modelreglement uit 2006. Het is belangrijk om in de splitsingsakte te controleren welk Modelreglement van toepassing is omdat er in de verschillende reglementen afwijkende regels van toepassing worden verklaard bijvoorbeeld ten aanzien van een boete of de procesbevoegdheid van het bestuur.

Aanmaning

Hoewel het versturen van een betalingsherinnering geen vereiste is voor de gang naar de rechter is het toch verstandig om een eigenaar die niet wil betalen eerst schriftelijk te verzoeken alsnog te betalen. Daarnaast is het belangrijk dat schriftelijk wordt medegedeeld dat er door de VvE aanspraak zal worden gemaakt op de buitengerechtelijk incassokosten.

Boete?

Het bestuur kan overgaan tot het opleggen van een boete als:

  • de Algemene Vergadering de hoogte van een boete heeft vastgelegd bijvoorbeeld in het huishoudelijk regelement;
  • een schriftelijke en aangetekende waarschuwing is gestuurd naar de overtreder waarin hij wordt gewezen op zijn overtreding of niet nakoming; en
  • niet binnen een maand na de waarschuwing is betaald.

Deze boete kan dan samen met de eigen bijdrage worden geïncasseerd.

Machtiging

Controleert u als bestuur goed of u een machtiging van de Vergadering nodig hebt om incassomaatregelen te treffen. In de verstrekte voorbeeld dagvaarding voor het incasseren van servicekosten is deze machtiging niet nodig omdat is uitgegaan van het Modelreglement 2006. In dat reglement wordt in artikel 53 lid 5 bepaald dat het bestuur geen machtiging van de Vergadering nodig heeft voor het nemen van incassomaatregelen.

Naar de rechter

Blijft de eigenaar weigeren te voldoen aan zijn eigen bijdrage, dan bent u aangewezen op een gerechtelijke incassoprocedure. U kunt de gratis dagvaarding invullen. Het ingevulde stuk dient daarna door een deurwaarder te worden betekend. Van de deurwaarder ontvangt u een bewijs van betekening, dat vervolgens naar de rechtbank moet worden gestuurd, met het verzoek om de zaak aan te brengen op de roldatum waartegen is opgeroepen bij de rechtbank. De rechtbank zal u telkens informeren welke vervolgstappen u moet nemen. Als alles goed verloopt ontvangt u aan het einde van de rit een veroordelend vonnis, dat door de deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd.

Meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de dagvaarding of heeft u andere vragen over het VvE recht? Neem dan contact op mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].

Download hier uw gratis voorbeeld dagvaarding servicekosten: