Hoofdelijkheid en borgtocht

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Wat is het verschil tussen hoofdelijkheid en borgtocht? Deze vraag komt meestal naar voren bij het afsluiten van kredieten of bij een discussie over terugbetaling daarvan. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen deze twee rechtsfiguren. Advocaat ondernemingsrecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten over de verschillen en waar moet u op letten.

Wanneer wordt u geconfronteerd met (persoonlijke) zekerheden

Alvorens een bank krediet verstrekt, zal er in de regel een vorm van zekerheid worden verlangd. Dit kan een goederenrechtelijke zekerheid zijn, zoals hypotheekrecht en pandrecht, maar ook een persoonlijke zekerheid, zoals borgtocht en/of hoofdelijkheid. Zo kan u als bestuurder van een vennootschap worden gevraagd om u ‘garant’ te stellen voor een bepaalde kredietrelatie van uw onderneming.

De persoonlijke zekerheden die in dit kader een belangrijke rol spelen, zijn de borgtocht en hoofdelijkheid. Hieronder treft u kort de belangrijkste verschillen tussen hoofdelijkheid en borgtocht?

Hoofdelijkheid

Hoofdelijkheid is een vorm van persoonlijke zekerheid op grond waarvan een schuldeiser meerdere schuldenaren kan aanspreken tot nakoming. Als er op deze manier zekerheid wordt verschaft, wordt u medeschuldenaar. Dit betekent dat u samen met de andere schuldenaar of schuldenaren aansprakelijk bent voor de gehele schuld. Het staat de schuldeiser vrij daarbij te bepalen wanneer en wie hij tot nakoming aanspreekt.

Borgtocht

Borgtocht is een bijzondere vorm van hoofdelijkheid die is geregeld in artikel 7:850 BW e.v. Borgtocht is een bijzondere overeenkomst, waarbij de borg zich jegens de schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis van een derde, de hoofdschuldenaar. U stelt zich dan borg voor de verplichtingen van de hoofdschuldenaar. Borgtocht onderscheidt zich van hoofdelijkheid op de volgende punten:

  • Subsidiair karakter
  • Afhankelijkheid

Subsidiariteit

Een borg kan pas worden aangesproken indien de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen jegens de schuldeiser niet nakomt. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid staat het de schuldeiser vrij te bepalen welke schuldenaar hij aanspreekt. Ook kan hij dat op ieder gewenst moment doen zodra zijn vordering opeisbaar is.

Afhankelijkheid

De verbintenis van de borg is afhankelijk van de verbintenis van de hoofdschuldenaar waar de borgtocht voor is aangegaan. Dit betekent dat de borgtocht vervalt op het moment dat de vordering van de schuldeiser jegens de hoofdschuldenaar tenietgaat. Bij hoofdelijkheid is dat anders. Het uitgangspunt bij hoofdelijkheid is dat de vorderingsrechten van de schuldeiser zelfstandig zijn. Stel dat een schuldeiser besluit om een schuldenaar van zijn schuld kwijt te schelden, dan betekent dat niet dat een andere schuldenaar niet meer aangesproken kan worden.

Particuliere borgtocht

Artikel 7:857 BW regelt de particuliere borgtocht. Dit is een specifieke vorm van borgtocht die (in vergaande mate) de particuliere borg probeert te beschermen. Een klassiek voorbeeld van particuliere borg zijn de ouders die zich verbinden voor de schuld van een kind. De particuliere borg voldoet aan de volgende criteria:

  • een natuurlijk persoon
  • niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf
  • niet handelend ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van een nv of bv, waarvan hij (mede)bestuurder is

In het geval sprake is van particuliere borgtocht moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • bepaald bedrag of maximum moet worden genoemd in de overeenkomst
  • schriftelijke vastlegging
  • Wordt aan deze vereisten niet voldaan dan kan de borgtocht eventueel ongeldig zijn.

Advocaat ondernemingsrecht

Heeft u nog vragen over borgtocht en hoofdelijkheid. Neem vrijblijven contact op met advocaat ondernemingsrecht mr. Mathieu Vreeswijk van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of via e-mail: [email protected]