Go to Top

Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragenNiet alleen schuldeisers kunnen het faillissement aanvragen van een onderneming op het moment dat zij niet betaald worden. De mogelijkheid bestaat ook dat u zelf het faillissement van uw onderneming aanvraagt. Advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over een faillissement aanvragen en het doen van eigen aangifte.

Eigen faillissement aanvragen

Voor het aanvragen van het een eigen faillissement (de zogenaamde ‘eigen aangifte’) is het niet nodig dat u een advocaat inschakelt. U kunt dit zelf doen door daartoe een verzoek in te dienen bij de betreffende rechtbank. Op www.rechtspraak.nl wordt u stapsgewijs door een invulformulier geholpen. Vervolgens wordt u gevraagd om de volgende documenten als bijlage mee te sturen:

  • Gewaarmerkt kopie van de statuten
  • Origineel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Het originele aandeelhoudersregister
  • Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders of aandeelhoudersbesluit waaruit blijkt dat tot faillissement aanvraag is besloten
  • Debiteuren/crediteuren overzicht

De eigen aangifte en de bijgevoegde stukken moeten in tweevoud bij de griffie (of de Centrale Balie) van de rechtbank worden ingediend. U bent hiervoor geen griffierechten verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u in het Procesreglement Insolventiezaken.

Behandeling eigen aangifte

Vervolgens zal de griffie van de rechtbank een zittingsdatum bepalen voor de mondelinge behandeling. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. De faillissementszitting wordt elke week gehouden op de dinsdag.

Als de rechtbank op basis van de door u ingediende stukken tot de conclusie komt dat u niet meer aan uw schulden kunt voldoen, dan zal de rechtbank het faillissement uitspreken. Meestal gebeurt dit direct tijdens de zitting. Vervolgens benoemt de rechtbank een curator die het faillissement verder zal afwikkelen. In de regel is dit een advocaat die is verbonden aan een advocatenkantoor bij u in de omgeving.

De griffie van rechtbank zorgt voor publicatie in de Staatscourant en in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u overigens ook controleren of een natuurlijk persoon of een rechtspersoon failliet is.

Faillissementsrecht advocaat

Hoewel het niet nodig is om u te laten bijstaan door een advocaat, is het in veel gevallen wel verstandig om van tevoren contact te hebben met een gespecialiseerde advocaat. Samen met een faillissementsrecht advocaat kunt u de risico’s van een faillissement bespreken om zonodig in een vroeg stadium een passende oplossing te kunnen treffen.

Meer informatie?

Wilt u uw eigen faillissement aanvragen of heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl.

About Vincent Melens

Vincent Melens heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Bij Flinck Advocaten adviseert en procedeert hij met name op het gebied van ondernemingsrecht, beslagrecht, faillissementsrecht en contractenrecht.