Deponeren jaarrekening: let op nieuwe verkorte termijn

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

Bestuurders van de b.v. opgelet. In 2015 zijn de termijnen voor het vaststellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Dit is relevant voor de termijn waarbinnen de jaarrekening van 2016 moet worden gedeponeerd. In deze blog zal een korte samenvatting worden gegeven van de actuele termijnen voor de niet beurs genoteerde besloten vennootschap.

Binnen welke termijn moet de jaarrekening worden gedeponeerd?

Voor de jaarrekening van 2016 (boekjaar loopt gelijk aan kalenderjaar) en later geldt dat deze uiterlijk binnen 12 maanden na het einde van het boekjaar moeten zijn opgemaakt en vastgesteld. Deze termijn is als volgt opgebouwd. Het bestuur dient uiterlijk binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar een jaarrekening op te maken. De algemene vergadering kan deze termijn met maximaal 5 maanden verlengen. Nadat de jaarrekening is opgemaakt dient deze uiterlijk binnen 2 maanden te worden vastgesteld en gedeponeerd.

Voorbeeld: boekjaar 1 januari 2016 – 31 december 2016

  • Jaarrekening opmaken: uiterlijk 31 oktober 2017
  • Jaarrekening vaststellen deponeren/publiceren: uiterlijk 31 december 2017

Zijn alle aandeelhouders tevens bestuurder dan dient de jaarrekening uiterlijk binnen 10 maanden te zijn opgemaakt en vastgesteld. Ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder(s) tevens aandeelhouder(s) heeft te gelden als vaststelling door de aandeelhouder(s). Binnen 8 dagen na ondertekening dient de jaarrekening te worden gepubliceerd.

Voorbeeld: boekjaar 1 januari 2016 – 31 december 2016

  • Jaarrekening opmaken/vaststellen: uiterlijk 31 oktober 2017
  • Deponeren/publiceren: uiterlijk 8 november 2017

Gevolgen niet tijdig deponeren jaarrekening

Als bestuurder van een b.v. is het belangrijk om zorg te dragen voor tijdige publicatie van de jaarrekening. Het nalaten daarvan kan grondslag zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van de wet (artikel 2:248 BW Jo 2:394 BW) geldt dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld wanneer de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd. Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van een (eventueel) faillissement. Op grond waarvan een bestuurder gehouden kan zijn het tekort in het faillissement te betalen.

Indien u vragen hebt over de publicatieplicht, de gevolgen van niet tijdig deponeren of andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken, neem dan contact op met Flinck Advocaten via 020 – 2610234 of per email via:[email protected]