Decharge: het gevaar voor aansprakelijkheid geweken?

Geplaatst door: Vincent Melens

Voor veel ondernemers is het een bekend ritueel, de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan de bestuurder(s) voor het gevoerde beleid. Maar wat is decharge eigenlijk? En wat is precies de reikwijdte van een dechargebesluit? Ondernemingsrecht advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten over decharge en de gevolgen van een dechargebesluit voor (eventuele) aansprakelijkheid van een bestuurder van een BV.

Decharge

Decharge wordt vaak omschreven als de ontheffing van de aansprakelijkheid van bestuurders voor het door hen gevoerde beleid. Na het verlenen van decharge kan een bestuurder namelijk niet langer aangesproken worden voor (rechts)handelingen die hij heeft verricht in de periode waarop de decharge betrekking heeft. Het is het verschil tussen zogenaamde interne en externe aansprakelijkheid van bestuurders erg belangrijk.

Interne vs. externe aansprakelijkheid

De bestuurder van een vennootschap kan zowel intern als extern aansprakelijk zijn voor het door hem gevoerde beleid. De interne aansprakelijkheid ziet op de aansprakelijkheid voor zijn bestuurshandelen tegenover de vennootschap. De externe aansprakelijkheid ziet daarentegen op de aansprakelijkheid van bestuurders ten opzichte van derden.

Decharge kan enkel worden verleend voor de interne aansprakelijkheid. Het dechargebesluit kan geen betrekking hebben op de externe aansprakelijkheid van bestuurders. Met andere woorden: derden kunnen de betreffende bestuurder ook na decharge, nog steeds aanspreken als zij menen schade te hebben geleden door het handelen van de bestuurder.

Het dechargebesluit

De bevoegdheid tot het verlenen van decharge ligt bij de BV (en de NV) bij de Algemene Vergadering. Het is vaak gebruikelijk om bij het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening ook de bestuurder(s) decharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid. Bij de BV (en de NV) moet hiervoor expliciet, en afzonderlijk van de jaarrekening, een zogenaamd dechargebesluit worden genomen. De bevoegdheid tot het verlenen van decharge geldt als het doen van afstand van een vorderingsrecht door de vennootschap. De bevoegdheid is niet expliciet in de wet geregeld.

Als gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, een dechargebesluit wordt genomen wordt dit ook wel de jaarlijkse decharge genoemd. Het opnemen van een dergelijke jaarlijkse ontheffing van aansprakelijkheid in de statuten geldt, blijkens recente jurisprudentie, niet als een geldig dechargebesluit.

Een andere mogelijkheid van decharge is de zogenaamde finale decharge, waarbij bij het vertrek van een bestuurder in een AV-besluit wordt bepaald dat de vennootschap na zijn vertrek geen beroep (meer) zal doen op enig recht op schadevergoeding wegens ‘onbehoorlijk taakvervulling’.

Bekende feiten en omstandigheden

Decharge ziet daarbij enkel op feiten en omstandigheden die bekend waren bij de aandeelhouders op het moment van de dechargeverlening. Een bestuurder kan zich dus niet op een verleende decharge beroepen wanneer er bijvoorbeeld (bewust) gegevens zijn achtergehouden en de aansprakelijkheid voortvloeit uit deze ontbrekende informatie. Met andere woorden: voor achtergehouden feiten blijft de bestuurder aansprakelijk.

Flex-BV

Met de invoering van de Flex BV is de wettelijke regeling op het gebied van decharge op enkele punten gewijzigd. Artikel 2:210 lid 5 BW bepaalt bijvoorbeeld dat als alle aandeelhouders tevens de bestuurders zijn, de ondertekening van de jaarrekening zowel de vaststelling van de jaarrekening, als ook decharge van de bestuurders inhoudt. Er hoeft dan dus niet langer een expliciet dechargebesluit genomen te worden.

Meer informatie?

Wordt u als bestuurder aangesproken op het door u gevoerde beleid? En wilt u meer informatie over de bescherming die decharge biedt? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat ondernemingsrecht mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]