De contractuele boete in de koopovereenkomst

Geplaatst door: Willem van Agt

Het kopen van een huis is enorm spannend. Je tekent een koopovereenkomst voor een huis en daar komt veel bij kijken. Als je een koopovereenkomst ondertekent, ben je hier aan gebonden. Je hebt hierdoor bepaalde verplichtingen gekregen. Daar kan je niet zomaar onderuit. Vaak wordt er een contractuele boete opgenomen in de koopovereenkomst. Wat is een contractuele boete? Voor wie geldt deze boete? Wanneer moet je deze boete betalen?

De contractuele boete

De contractuele boete is een boetebeding. Deze kan worden opgenomen in een koopovereenkomst. De hoogte van de contractuele boete wordt – bijna altijd – gesteld op 10% van de koopsom. In een NVM-koopovereenkomst is dit het standaard percentage. Dit kan bij een hoge koopsom al flink oplopen.

Doel van de contractuele boete

De contractuele boete wordt met een reden opgenomen in een koopovereenkomst. Beide partijen hebben verplichtingen op grond van de koopovereenkomst. Als iemand deze verplichtingen niet nakomt, lijdt de ander hierdoor vaak schade. Liever voorkom je die schade helemaal, maar als de schade wordt geleden dan wil je die makkelijk kunnen verhalen. Het boetebeding heeft twee functies:

  1. Het op voorhand vaststellen van de schade. De hoogte van de contractuele boete dient om er zeker van te zijn dat de schade die partijen eventueel zullen lijden binnen het boetebeding vallen. Met het boetebeding wordt deze schade van tevoren eigenlijk al vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat er achteraf geen discussie meer ontstaat over de daadwerkelijk geleden schade. Ook hoeft de gedupeerde hierdoor geen bewijs meer te leveren voor het bestaan en de omvang van de schade.
  2. Het stimuleren van partijen tot nakoming van de koopovereenkomst. De contractuele boete moet worden gezien als een stimulans voor beide partijen om hun verplichtingen na te komen. Zij weten immers dat als ze dit niet doen, zij een boete moeten betalen.

Wanneer moet de contractuele boete worden betaald?

Op het moment dat iemand zijn verplichtingen niet nakomt, ontstaat er een tekortkoming. Het kan gaan om verschillende tekortkomingen. Vaak gaat het om het betalen van de koopsom of het leveren van de woning. Als partijen hebben afgesproken dat er EUR 100.000 moet worden betaald voor een woning, kan het voorkomen dat de koper dit geld helemaal niet heeft of op tijd heeft. De koper kan de koopsom dan niet betalen op het afgesproken moment. Er is dan sprake van een tekortkoming.

De partij die nakoming wilt van de overeenkomst, dient de andere partij in gebreke te stellen en een termijn te stellen om alsnog na te komen. Als de niet nakomende partij in die termijn alsnog niet nakomt, dan is de boete verschuldigd. De andere partij kan de koopovereenkomst (ook) ontbinden, maar heeft vaak al schade geleden. De contractuele boete kan dan deze schade dekken. In dit voorbeeld zou de koper de contractuele boete moeten betalen. Die komt de koopovereenkomst namelijk niet na.

Alsnog nakomen verplichtingen

De contractuele boete vervangt niet de verplichtingen die bestaan op grond van de koopovereenkomst. Als je de contractuele boete hebt betaald, bestaan deze verplichtingen nog steeds. Je zult ze nog steeds moeten nakomen, tenzij de overeenkomst ook wordt ontbonden door de andere partij zodat kan worden verkocht aan een nieuwe koper. Door de ontbinding worden allebei de partijen bevrijdt van hun contractuele verplichtingen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de contractuele boete in een koopovereenkomst? Komt je contractuele wederpartij haar verplichtingen niet na en wil je aanspraak maken op de contractuele boete? Of word je zelf geconfronteerd met een contractuele boete? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Willem van Agt van Flinck Advocaten via 020 – 26 10 234. Of per e-mail: [email protected].