Bindend advies

Geplaatst door: Flinck Advocaten

Bindend advies is net zoals arbitrage een vorm van ‘alternative dispute resolution’. Dit houdt in dat partijen zich bij een onderling geschil niet wenden tot de gewone rechter, maar tot een deskundige of een commissie. Een goed voorbeeld van bindend advies is het tv-programma De Rijdende Rechter. Bindend advies staat bekend als informeel, snel en goedkoop. Flinck Advocaten bespreekt bindend advies.

Wat is bindend advies?

Bij bindend advies zal een deskundige of een commissie zich buigen over een kwestie tussen partijen. Na kennisname van een dossier, zal hij daarover een oordeel geven. Er bestaan twee soorten bindend advies:

  1. “Zuiver bindend advies”. Dit is een oordeel waarmee een einde wordt gemaakt aan een onzekere situatie (zoals het vaststellen van een verkoopprijs). Dit advies kan een richtlijn zijn waarmee partijen hun samenwerking voortzetten.
  2. “Onzuiver bindend advies”. Dit oordeel is vergelijkbaar met een vonnis van een rechter waarmee een geschil wordt afgewikkeld. Bijvoorbeeld door de vaststelling van non-conformiteit van een product (waarna schade al dan niet moet worden vergoed).

De term “advies” is dus enigszins misleidend. Dit advies is namelijk niet altijd een aanbeveling. Het is eerder een eindoordeel waaruit verplichtingen volgen.

Wanneer is bindend advies van toepassing?

Bij aanvang van de samenwerking kunnen partijen besluiten om zich in de toekomst niet tot de rechter te wenden, maar tot een deskundige. In de overeenkomst staat dan vaak een afzonderlijke clausule. Bindend advies kan ook nadien worden overeengekomen en bijvoorbeeld nadat een geschil tussen partijen is ontstaan.

De keuze van partijen voor bindend advies moet duidelijk blijken uit een contractueel beding. In zo’n bindend adviesclausule behoort een omschrijving te staan van het geschil of de situatie waarbinnen bindend advies is gewenst. Tevens staat in de clausule de (wijze van) benoeming van de deskundige of commissie.

Overige kenmerken

Hieronder volgen nog enkele kenmerken:

  • Bindend advies is een vrije keuze en is toegestaan ten aanzien van “rechtsgevolgen die ter vrije beschikking van partijen staan”. Het staat partijen dus niet helemaal vrij om alle geschillen aan de rechter te onttrekken. Een goed voorbeeld is de ontbinding van een huwelijk. Daarbij zal de gewone rechter worden betrokken.
  • Partijen zijn na hun keuze voor bindend advies ook gebonden aan deze procedure. Indien een partij naar de rechter stapt, terwijl hij met de wederpartij bindend advies is overeengekomen, dan zal die rechter de eiser niet-ontvankelijk verklaren. Daarmee eindigt de procedure bij de gewone rechter.
  • De bindend adviesprocedure eindigt doorgaans met een vaststellingsovereenkomst. Na een advies zullen partijen dit oordeel alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen vastleggen.
  • Het niet nakomen van het bindend advies en de vaststellingsovereenkomst, levert wanprestatie op. Schade vanwege wanprestatie is dan afdwingbaar via de gewone rechter. In tegenstelling tot een vonnis van een rechter, levert bindend advies dus zelf geen executoriale titel op.
  • Het advies is bindend, maar ook aanvechtbaar. Bindend advies kan worden vernietigd. Het advies komt echter pas voor vernietiging in aanmerking indien een oordeel in ernstige mate gebrekkig is gemotiveerd of als er bij de totstandkoming van het oordeel de beginselen van behoorlijk procesrecht zijn geschonden. Bijvoorbeeld omdat een consument niet is opgeroepen voor de mondelinge behandeling.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail:[email protected]