Beroepstermijn en procesvolmacht bij vernietiging VvE besluit

Geplaatst door: Willem van Agt

Wanneer een appartementseigenaar het niet eens is met een VvE besluit dan kan zij een vernietigingsprocedure starten. Als de kantonrechter het VvE besluit vervolgens vernietigd staat voor de VvE hoger beroep open tegen die beslissing. Dat brengt perikelen met betrekking tot de beroepstermijn en de vereiste volmacht met zich mee. In een recent arrest kwam dit aan de orde. Reden voor advocaat vastgoedrecht Willem van Agt van Flinck Advocaten om dit nader toe te lichten in deze blog artikel.

 

Beroepstermijn vernietigingsprocedure?

De termijn om hoger beroep in te stellen van een uitspraak is in de meeste gevallen drie maanden. De beroepstermijn voor vernietigingsprocedure is echter veel korter en moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Op grond van artikel 5:130 lid 3 BW bedraagt de beroepstermijn in dit soort zaken namelijk maximaal één maand.

Het bijzondere is dat voor een verzoek tot een vervangende machtiging wel een termijn van drie maanden geldt. De procedure tot vernietiging van een besluit en een vervangende machtiging wordt vaak gecombineerd. Voor het vernietigingsgedeelte blijft dan de termijn van één maand gelden. Het Gerechtshof Arnhem wees eerder al een vervangende machtiging toe, omdat te laat beroep was ingesteld tegen de vernietiging van het besluit tot weigering daarvan. Logisch gevolg was het verlenen van een vervangende machtiging.

Deze korte termijn zorgt ook voor een praktische hobbel bij de VvE. De VvE heeft een procesvolmacht nodig om zelf een procedure in te stellen. Voor het voeren van verweer in een procedure is weer geen procesvolmacht nodig. Veel VvE’s zullen niet tijdig een vergadering kunnen beleggen in die termijn om een volmacht te krijgen. En dan ook nog een beroepsschrift laten opstellen in die termijn. Daarvoor is de termijn vaak te kort.

 

Beroepstermijn, termijnoverschrijding en ontbreken procesvolmacht

In een recent arrest bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch kwamen deze perikelen allemaal aan de orde.

De feiten van de casus zijn als volgt. Op 13 juli 2021 had de vergadering van een VvE een besluit genomen over de (verdeling van) stookkosten. Hoewel dat niet expliciet blijkt uit het arrest lijkt de VvE ook direct uitvoering te zijn gaan geven aan het bewuste besluit. Eén appartementseigenaar met meer appartementsrechten had echter verzocht dit VvE besluit te vernietigen. De kantonrechter heeft dit besluit vervolgens ook vernietigd in een uitspraak van 17 mei 2023.

De VvE had dus uiterlijk op zaterdag 17 juni 2023 hoger beroep in dienen te stellen. En dat is niet gebeurd. Het hoger beroep is pas op maandag 19 juni 2023 ingesteld. Artikel 1 van de Algemene termijnenwet bood in dit geval uitkomst. Dit artikel bepaalt dat een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of erkende feestdag wordt verlengd. Tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. In dit geval maandag 19 juni 2023. Het Gerechtshof oordeelde daarom dat de VvE toch op tijd was.

Dat kon de VvE echter niet baten. De VvE had namelijk geen procesvolmacht van de vergadering verkregen om hoger beroep in te stellen. De VvE had ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit te herstellen. Door alsnog een procesvolmacht te krijgen. Kennelijk omdat zij meende, zo volgt uit het arrest, geen procesvolmacht nodig had. Het hoger beroep zou onder meer een voortzetting van haar verweer in eerste aanleg zijn. En voor het voeren van verweer is geen procesvolmacht nodig. Zo stelde de VvE. Ten onrechte, zo oordeelt het Gerechtshof. Een correct oordeel mijns inziens.

 

Kan de VvE alsnog een volmacht krijgen?

Het verzoek van de VvE om alsnog een procesvolmacht te mogen overleggen als het Gerechtshof zo zou oordelen, werd ook afgewezen. De VvE had namelijk niets ondernomen om een dergelijke volmacht alsnog te verkrijgen en vervolgens te overleggen. Dit ondanks een vergadering terwijl het hoger beroep al liep.

Met dat laatste geeft het Gerechtshof overigens invulling aan de vraag of de VvE ná het verstrijken van de beroepstermijn alsnog een volmacht kan krijgen. Dat antwoord luidt dus bevestigend. Dus ook nadat een beroepsschrift tijdig is ingediend zonder volmacht. De VvE kan dit herstellen.

De VvE had dat dus niet gedaan. En de VvE werd dan ook niet-ontvankelijk verklaard en het hoger beroep dus niet inhoudelijk behandeld. Het ontbreken van de procesvolmacht had dus grote consequenties.

 

Vragen over hoger beroep van vernietiging van een VvE besluit?

Heeft u vragen over vernietiging van een VvE besluit of het hoger beroep daarvan? Of over het verzoeken van een vervangende machtiging? Of de vereiste procesvolmacht voor de VvE? Neemt u dan gerust contact op met advocaat Willem van Agt van Flinck Advocaten, via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of e-mail: [email protected].