Arbitraal vonnis Scheidsgerecht

Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk

In specifieke gevallen is het Scheidsgerecht Gezondheidszorg bevoegd om een arbitraal vonnis te wijzen. Advocaat mr. Mathieu Vreeswijk, specialist medisch recht bij Flinck Advocaten legt uit in welke gevallen een arbitraal vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kan worden vernietigd door de civiele rechter. Deze mogelijkheden zijn zeer beperkt.

Wanneer is het Scheidsgerecht bevoegd

In maatschapsovereenkomsten van medisch specialisten, toelatingsovereenkomsten met het ziekenhuis maar ook arbeidsovereenkomsten en cao’s binnen de zorgsector, staat vaak een bepaling opgenomen die het Scheidsgerecht bevoegd verklaart. Een voorbeeld van zo’n bevoegdheidsbepaling in een maatschapsovereenkomst luidt als volgt:

(…) Alle geschillen welke tussen ondergetekenden mochten opkomen, zowel juridische als feitelijke, met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, zullen met uitsluiting van de gewone rechter (…) worden beslist door drie scheidslieden van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg,(…)

De bepaling geeft aan dat de het Scheidsgerecht met uitsluiting van de gewone (lees: civiele) rechter bevoegd is om te oordelen over geschillen tussen de maten. Het Scheidsgerecht zal, net als de civiele rechter, een vonnis wijzen waarin op het geschil tussen partijen wordt beslist.

Geen hoger beroep bij arbitraal vonnis Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Van een arbitraal vonnis gewezen door het Scheidsgerecht bestaat geen mogelijkheid om hoger beroep in te stellen. Een eerste uitspraak is daarmee gelijk een einduitspraak. De enige juridische mogelijkheid die na het gewezen arbitrale vonnis nog open staat, is een vernietigingsprocedure bij de civiele rechter.

De civiele rechter mag niet opnieuw inhoudelijk het arbitrale vonnis – bij wijze van hoger beroep – behandelen. Ingevolge vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dient de civiele rechter zich terughoudend op te stellen bij zijn onderzoek of er grond voor vernietiging van een arbitraal vonnis bestaat. Niet alleen omdat een vernietigingsgrond niet mag worden gebruikt als verkapt hoger beroep, maar ook vanwege het algemeen belang bij een effectief functionerende arbitrale rechtspleging.

De wet geeft in artikel 1065 Rv een limitatief aantal gronden dat vernietiging van een arbitraal vonnis door de civiele rechter mogelijk maakt:

  • een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt;
  • het scheidsgerecht is in strijd met de daarvoor geldende regelen samengesteld;
  • het scheidsgerecht heeft zich niet aan de opdracht gehouden;
  • het vonnis is niet overeenkomstig het in artikel 1057 Rv bepaalde ondertekend of niet met redenen omkleed;
  • het vonnis, of de wijze waarop dit tot stand kwam, strijdt met de openbare orde of de goede zeden.

Op andere dan de bovengenoemde gronden kan het arbitrale vonnis niet worden vernietigd. Hiermee zijn de mogelijkheden om de civiele rechter inhoudelijk te laten beslissen zeer beperkt. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam illustreert hoe de rechter met de bovengenoemde toetsingsgronden omgaat.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over het verloop van een arbitrale procedure of over de uitleg van uw maatschapsovereenkomst? Neem dan contact op met specialist medisch recht advocaat mr. Mathieu Vreeswijk van advocatenkantoor Flinck Advocaten via telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected]