Voorbeeldbrief eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

Geplaatst door: Vincent Melens

Na het faillissement van grote winkelketens zoals V&D en McGregor, is nu ook het doek gevallen voor MS Mode. Leveranciers kunnen hierdoor fluiten naar de goederen die nog zijn uitgeleverd. Als gevolg van deze grote faillissementen weten de meeste leveranciers inmiddels wel dat het verstandig is om een beroep te doen op een eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame. Maar hoe moeten deze rechten eigenlijk worden ‘ingeroepen’? Om deze vraag te beantwoorden stelt Flinck Advocaten beschikbaar een voorbeeldbrief eigendomsvoorbehoud en recht van reclame. 

Eerder schreven wij al eens over het inroepen van het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud. Ook vandaag de dag blijken deze thema’s – waarin faillissementen van (bekende) winkels bijna dagelijks in het nieuws zijn – nog onverminderd actueel. Het blijft daarmee ook van groot belang dat leveranciers op de hoogte zijn van de (juridische) mogelijkheden, indien afnemers failliet gaan.

Het eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud is geregeld in artikel 3:92 BW. Als sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud, dan blijft de leverancier eigenaar van de geleverde zaken totdat de koper de (volledige) koopprijs betaald heeft. Dit geeft de leverancier een bijzondere positie als de afnemer failliet gaat: de goederen kunnen worden teruggehaald bij de afnemer. Dit wordt ook wel revindiceren genoemd.

Een belangrijk voorwaarde voor een geldig eigendomsvoorbehoud is dat het tussen partijen moet zijn overeengekomen. Dit kan in de overeenkomst zelf, maar in de praktijk wordt een eigendomsvoorbehoud vaak opgenomen in algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden moeten vervolgens expliciet onderdeel zijn van de overeenkomst, bijvoorbeeld doordat zij tijdig ‘ter hand zijn gesteld’.

Juist in faillissementen ontstaat er veel discussie over de geldigheid en toepasselijkheid van de betreffende algemene voorwaarden. De curator stelt zich namelijk vaak op het standpunt dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn omdat zij niet tijdig ter hand zijn gesteld of omdat de (inkoop)voorwaarden van de failliete afnemer (waarin vaak geen eigendomsvoorbehoud staat opgenomen) expliciet van toepassing worden verklaard. Daarmee lijkt de leverancier met lege handen te staan. Het recht van reclame kan in dat geval mogelijk nog uitkomst bieden.

Het recht van reclame

Het recht van reclame is neergelegd in artikel 7:39 BW en kan een oplossing bieden als een eigendomsvoorbehoud niet geldig blijkt. Het belangrijkste verschil met een eigendomsvoorbehoud is dat het recht van reclame niet hoeft te zijn overeengekomen. De wet bepaalt namelijk dat iedere verkoper de geleverde (roerende) zaken kan terughalen als de koper de koopprijs niet (volledig) voldoet.

Het recht van reclame moet schriftelijk door de leverancier worden ingeroepen. Daarnaast stelt de wet ook een strenge termijn aan het inroepen van het recht van reclame. Het moet worden ingeroepen binnen één van de volgende (verval)termijnen:

  • 6 weken nadat de vordering opeisbaar is geworden; of
  • 60 dagen nadat de koper de zaken geleverd heeft gekregen.

Het recht vervalt als deze beide termijnen zijn verstreken.

Als het recht van reclame terecht wordt ingeroepen ontbindt de leverancier daarmee de koopovereenkomst tussen hem en de failliete afnemer en kan hij de geleverde zaken als eigenaar terughalen. Bijzonder is dat deze ontbinding ook zogenaamde zakelijke werking heeft. Dit betekent dat de leverancier op het moment van het inroepen van het recht van reclame, weer eigenaar geworden is van de geleverde zaken zolang deze goederen door de afnemer nog niet zijn doorgeleverd.

Voorbeeldbrief eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

In geval van faillissement van een afnemer is het van belang een eigendomsvoorbehoud, maar ook – gelet op de strenge termijnen – het recht van reclame, zo spoedig mogelijk in te roepen. U kunt uw rechten inroepen bij de curator door hem hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het is verstandig om deze brief aangetekend aan de curator te versturen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met advocaat mr. Vincent Melens van Flinck Advocaten op telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: [email protected].

Download hier uw voorbeeldbrief eigendomsvoorbehoud.