Go to Top

Advocaat ondernemingsrecht

Advocaat ondernemingsrecht

Flinck Advocaten: hét advocatenkantoor voor ondernemers. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht.


Aandeelhoudersgeschil

Er kan een ruzie ontstaan tussen de aandeelhouders van een BV. Maar hoe moet een conflict tussen aandeelhouders worden opgelost? Bestaat er bijvoorbeeld een mogelijkheid om de andere aandeelhouder uit te kopen? Of kan een aandeelhouder gedwongen worden om afstand te doen van zijn aandelen? Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden als er sprake is van een aandeelhoudersgeschil.


Aandeelhoudersovereenkomst

De verhoudingen tussen de aandeelhouders worden voor een gedeelte beheerst door de statuten van een BV. Het kan gebeuren dat de aandeelhouders van een BV aanvullende afspraken willen maken die niet in de statuten worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke aanbiedingsverplichting, een waardebepaling van de aandelen of een non-concurrentiebeding. Dit zijn typische onderwerken die geregeld kunnen worden in een aandeelhoudersovereenkomst.


Agentuur

Er is sprake van agentuur als een agent bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst. De overeenkomst tussen de (handels)agent en de opdrachtgever wordt een agentuurovereenkomst genoemd. In deze agentuurovereenkomst worden specifieke afspraken gemaakt over beëindiging van de overeenkomst van agentuur, de toepasselijke opzegtermijn, de provisie en bijvoorbeeld de klantvergoeding.


Algemene voorwaarden

Waarom algemene voorwaarden opstellen? En wat wordt er geregeld in algemene voorwaarden? In algemene voorwaarden kunnen belangrijke onderwerpen worden geregeld zoals uitsluiting van aansprakelijkheid, betalingstermijnen, levertijd en de toepasselijkheid van bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud.


Bemiddelingsovereenkomst

Wanneer is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst? Dat is niet altijd makkelijk te zeggen. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een makelaar die de opdracht krijgt om te bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst voor een woning. De afspraken met de makelaar en zijn opdrachtgever worden dan vaak vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. In een bemiddelingsovereenkomst worden vaak specifieke onderwerpen geregeld zoals over de vergoeding, beëindiging en de aansprakelijkheid van partijen.


Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer is een bestuurder van een BV aansprakelijk? En door wie kan een bestuurder van een BV aansprakelijk worden gesteld? Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid als een BV failliet gaat? Dit zijn vragen die aan de orde komen als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid.


Bewaarnemingsovereenkomst

Een bewaarnemingsovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan de bewaarnemer ten opzichte van de bewaargever de verplichting heeft om een zaak te bewaren en die zaak uiteindelijk terug te geven. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de fiets die wordt opgeslagen in een fietsenstalling of de huisraad die tijdelijk wordt opgeslagen in een garagebox.


BV opheffen

Als het slecht gaat met een bedrijf dan kan er voor gekozen worden om het faillissement van de BV aan te vragen. Dat is niet altijd nodig. In sommige gevallen bestaat er ook de mogelijkheid om een BV op te heffen zonder het faillissement aan te vragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een ontbindingsbesluit wordt genomen door de aandeelhouders van de BV. Het kan zijn dat daarna de BV nog vereffend moet worden. Het kan echter ook zo zijn dat de BV direct ophoudt te bestaan. Dat wordt turboliquidatie genoemd.


Commanditaire vennootschap (de CV)

Een commanditaire vennootschap lijkt veel op de vennootschap onder firma (‘de vof’). Net als de vennootschap onder firma is de commanditaire vennootschap geen rechtspersoon. Het verschil bij een commanditaire vennootschap zit er in dat er ook stille vennoten zijn die zich niet bezig houden met de gang van zaken bij de onderneming. Een stille vennoot investeert alleen en bemoeit zich niet met de onderneming.


Doorstart van onderneming

Soms kan het voor een ondernemer interessant zijn om de ‘gezonde onderdelen’ van een bedrijf over te nemen op het moment dat een onderneming op een faillissement afkoerst of misschien zelfs al failliet is. In dat geval is er sprake van een doorstart na een faillissement, waarbij de curator onderdelen van de failliet BV verkoopt. De schulden blijven in dat geval achter bij de failliete BV.


Fusie en overname

Als bedrijven besloten hebben om hun krachten te bundelen dan kan er sprake zijn van een fusie of een overname. Bij een fusie gaan vaak om twee BV’s die samen opgaan in een nieuwe BV. Bij een bedrijfsovername wordt een bedrijf of een deel van een bedrijf overgenomen door een andere onderneming.


Hypotheek

Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een onroerende zaak (bijv. een woning) en is vaak gekoppeld aan een geldlening. Als de geldlening niet wordt terugbetaald, dan kan de geldverstrekker zich verhalen op de onroerende zaak waarop het hypotheekrecht rust.


Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsverband en lijkt veel op de vennootschap onder firma. Een maatschap wordt vaak gebruikt bij artsen, advocaten, tandartsen en medisch specialisten. De afspraken tussen de maten worden vastgelegd in een maatschapsovereenkomst. In een maatschapsovereenkomst worden vaak specifieke afspraken gemaakt over opzegging, ontbinding, inbreng van de maten en bijvoorbeeld werkverdeling.


Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd voor de managementaken van bestuurder van een BV. Meestal gaat het niet om een arbeidsovereenkomst, maar betreft het een overeenkomst van opdracht. In een managementovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt over beëindiging van de overeenkomst, de hoogte van de vergoeding (management fee) en bijvoorbeeld de uitsluiting van aansprakelijkheid.


Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht en lijkt veel op een hypotheekrecht. Anders dan een hypotheekrecht wordt een pandrecht niet gevestigd op een onroerende zaak (zoals een woning) maar op roerende zaken (zoals een horloge, bedrijfsvoorraad of vorderingen).


Vennootschap onder firma (‘de Vof’)

De vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband en lijkt veel op de maatschap. Net als een maatschap heeft een vennootschap onder firma geen rechtspersoonlijkheid. Voor de aansprakelijkheid betekent dit dat de vennoten dus aansprakelijk zijn met hun privé vermogen als het vermogen van de Vof niet toereikend is.


Advocaat ondernemingsrecht

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht op het telefoonnummer 020 – 26 10 234 of per e-mail: melens@flinckadvocaten.nl.